Podmienky inseminácie v chove hospodárskych zvierat.

 

Na základe dotazov chovateľov koní ohľadne vykonávania inseminácie koní domácim aj dovezeným semenom zo zahraničia uvádzame platné predpisy , ktoré túto činnosť usmerňujú.

 

Výkon inseminácie hospodárskych zvierat na území SR sa riadi zákonom č. 194/98 Zz z 13.5.1998:

§ 18,

§ 20,

 1. chová dostatočný počet plemenníkov s osvedčením o použití na plemenitbu,
 2. má zabezpečené testovanie mladých plemenníkov v rozsahu určenom šľachtiteľským programom,
 3. má v chove zabezpečenú veterinárnu starostlivosť a veterinárny dozor podľa zákona o veterinárnej starostlivosti č. 337/98 Zz,
 4. svojimi technickými zariadeniami a odborne spôsobilými zamestnancami zabezpečuje určené postupy získavania a spracovania semena – zákon 142/91 Zb. o česko-slovenských technických normách v znení neskorších predpisov.

uvádzať do obehu, možno len plemenárskej organizácii.

§ 21,

Prevádzkovateľ inseminačnej stanice podľa § 20, ods. 3 môže semeno vydať iba

 1. osobe oprávnenej na insemináciu ( § 22 ),
 2. chovateľovi na insemináciu chovaných plemenníc,
 3. inej inseminačnej stanici,
 4. zahraničnému odberateľovi na účely vývozu, ak nejde o plemenný materiál z chránených chovov ( § 13 ).

§ 22,

len odborne spôsobilá osoba ( § 25 ), ktorá podniká podľa živnostenského oprávnenia alebo jej zamestnávateľ, ak tento zákon neustanovuje inak.

§ 24,

 1. sú dávky semena alebo ich obaly označené,
 2. spĺňa kvalitatívne kritéria pre daný druh hospodárskych zvierat
 1. spĺňa podmienky uvedené v odseku 3,
 2. je doložené dokladom o pôvode plemenníka, od ktorého semeno pochádza, vystaveným v krajine vývozu organizáciou, ktorá vedie plemennú knihu,
 3. je doložené dokladom o pôvode plemenníka, od ktorého semeno pochádza ( § 14 ods. 3 ),
 4. spĺňa veterinárne podmienky na dovoz vrátane karantény,
 5. je doložené osvedčením o použití na plemenitbu vystaveným uznanou chovateľskou organizáciou.

Na základe rozhodnutia Štátnej veterinárnej správy SR zásielka spermy musí byť sprevádzaná veterinárnym osvedčením vystaveným úradným veterinárnym lekárom z miesta jej pôvodu s uvedením nasledujúcich údajov a potvrdením nasledovných veterinárnych záruk

 1. krajina pôvodu, kompetentná veterinárna autorita, dátum a miesto nakládky, adresa a číslo strediska na odber spermy, adresa príjemcu, miesto určenia spermy,
 2. identifikácia zásielky, charakteristika spermy, počet dávok, dátum odberu, identifikácia darcu

Veterinárne záruky:

 1. zviera nejavilo v deň odberu žiadne klinické príznaky infekčnej alebo prenosnej choroby,
 2. zviera bolo držané po dobu 30 dní pred odberom semena v hospodárstve, v ktorom nejavil žiadny kôň klinické príznaky vírusovej arteritídy koní a po dobu 60 dní nákazlivej metritídy koní,
 3. plemenník nebol použitý k prirodzenému spôsobu pripúšťania počas 30 dní pred odberom semena
 4. zviera bolo vyšetrené s negatívnym výsledkom na:

- infekčnú anémiu koní ( Cogginsov test )

- vírusovú artritídu koní ( VNT ) – arteritis virosa equorum

- izolácia Taylorella equigenitalis – 2 x vyšetrenie s intervalom 7 dní

- žrebec a sperma musia zároveň spĺňať všetky ostatné podmienky uvedené v kapitole

II, III. smerníc 92 / 65/ EHS.

( ZCHKS )