Rádiofrekvenčná identifikácia koní (RFID) – Čipovanie koní

MVDr. Stanislav Polakovič, praktický veterinárny lekár, Bratislava

MVDr. Vladimír Bony - zástupca firmy MERIAL pre SR, Nitra

 

    MikročipMetóda rádiofrekvenčnej identifikácie koní (RFID), je v súčasnej dobe najmodernejším spôsobom spoľahlivého, preukázateľného a trvalého označovania koní pomocou mikročipu. Zabezpečuje celoživotné nezameniteľné označenie koní , bez vizuálnej identifikácie.

  

   Malá veľkosť (dĺžka okolo 1cm, šírka 2mm), tyčinkový tvar so zaoblenými hrotmi (podoba ryžového zrnka), ľahká a nebolestivá aplikácia mikročipu, umožňujú jeho implantáciu do podkožia označovaného zvieraťa pomocou injekčnej ihly, ktorá je súčasťou jednorázového aplikátora. Mikročip (transponder) je vlastne miniatúrne zariadenie, ktoré je natrvalo naprogramované číselným kódom jedinečným a prakticky neopakovateľným. Jeho životnosť sa udáva minimálne 25 rokov. Dôležitou skutočnosťou je fakt, že toto teliesko je iba pasívny nosič informácie, neobsahuje vlastný zdroj energie a pre svoje okolie a zviera je úplne neškodné, bez možnosti prípadného negatívneho vplyvu.  Aktivácia  mikročipu je možná iba špeciálnym čítacím zariadením (čítačkou), ktorého rádiofrekvenčné impulzy dodajú mikročipu potrebnú energiu k spätnému vyslaniu zakódovanej číselnej kombinácie. Tá je okamžite zachytená a zobrazená na displeji čítačky a užívateľ čítačky tak  veľmi ľahko a rýchlo zistí číslo očipovaného koňa a o jeho identite nemusí pochybovať.

 

   Po schválení predložených návrhov Medzinárodnou organizáciou pre normalizáciu 95 percentami členských štátov vrátane Slovenskej republiky boli prijaté platné normy a štandardy ISO, ktoré špecifikujú :

-          ISO ( 11784 ) - štruktúru identifikačného kódu pre zviera 

-          ISO ( 11785 ) – štruktúru technickej koncepcie

 

   Vzhľadom na jednoznačné smerovanie Slovenskej republiky do európskych resp. nadnárodných štruktúr je akceptovanie náležitých normatívnych predpisov základným predpokladom úspešnej a včasnej realizácie tohto zámeru. V náväznosti na tieto skutočnosti sa za úzkej spolupráce veterinárnych organizácii vytvorilo Národné centrum radiofrekvenčnej identifikácie zvierat NCRI ( Svätoplukova 55, Senec) a zaviedol sa systém RFID podľa vyžšie uvedených štandardov. Tento prepracovaný systém umožňuje, aby označený jedinec mohol byť identifikovaný kdekoľvek a kedykoľvek, a aby informácie o ňom boli v prípade potreby pohotovo k dispozícii (výstavy, športové súťaže, hranice, vystavenie veterinárnych osvedčení, poisťovníctvo).Čítačka

 

    V praxi sa používa a ja osobne tiež okrem iných, systém INDEXEL,( výrobca DESTRON, USA). Autorizovaným distribútorom tohoto produktu v Európe je firma MERIAL.  Tento produkt spoločnosti MERIAL,  bol používaný a zaužívaný už pred prijatím ISO noriem v roku 1996. Mikročipy INDEXEL sú vyrobené z biomedikálneho skla obsahujúceho vlastný elektronický systém s uloženým kódom. Mikročip obsahuje polypropylénovú čiapočku  Bio-Bond, pokrývajúcu polovicu mikročipu. Zabraňuje jeho prípadnej migrácii v podkoží tým, že umožní zapúzdrenie v mieste implantácie. Mikročip je umiestnený v jednorázovom injekčnom aplikátore v sterilne uzatvorenom obale. Aplikátor umožňuje rýchlu, ľahkú a nebolestivú podkožnú aplikáciu na určené miesto. Jeho implantácia umožní :

 

 • Ø      vysokú ochranu proti falšovaniu

 • Ø      vylučuje nezákonné dovozy a vývozy

 • Ø      uľahčuje poistenie a plnenie poistných udalostí

 • Ø      vylučuje riziko straty mikročipu

 • Ø      poskytuje vysokú univerzálnosť pre všetky druhy zvierat

 • Ø      bezbolestnú aplikáciu, bez trvalých a psychických následkov

 • Ø      aplikácia nevyvoláva žiadne zápalové reakcie kože a podkožia

 • Ø      nemožnosť výmeny mikročipu

 • Ø      potrebná kompatibilita s ISO

 • Ø      nemožnosť prečíslovania

Metodika implantácie je jednotná. Mikročip sa zavádza pod kožu na ľavú stranu krku. Táto forma identifikácie sa ujala a uplatňuje sa jednak v zavádzaní identifikácie u anlických plnokrvníkoch, klusákoch a hlavne u koní,  ktoré sa plánujú poistiť, pretože mikročipová identifikácia koňa je podmienkou na uzavretie poistenia koňa a pri riešení poistnej udalosti je potrebná. Odstránenie mikročipu z tkaniva je prakticky vylúčené. Prípadné chirurgické odstránenie zanechá na zvierati značné, viditeľné stopy, ktoré samozrejme spochybnia dotyčnú identitu koňa. Previedol som niekoľko desiatok implantácii mikročipu a nestretol som sa so žiadnou kožnou, celkovou reakciou, alebo psychickou ujmou  či už žriebäťa, alebo iných mladých koní. Ba naopak môžem konštatovať, že zvieratá aplikáciu znážajú celkom dobre, pretože sú naučené na injekčné podávanie liekov, vakcín, alebo vitamínov.

Netreba však pritom podceňovať ani zabúdať na určité bezpečnostné opatrenia, ako pre kone tak aj pre personál.

 

Slovník pojmov radiofrekvenčnej identifikácie

 

 

 • Mikročip – pasivný nosič informácie v podobe číselného kódu. Čip vysiela predom vloženú , prekodovanú informáciu bez vlastného zdroja energie až po aktivácii čítačkou.

 • Čítacie zariadenie(čítačka) - prenosné, mobilné zariadenie, ktoré svojim aktivačným poľom v určenej frekvencii rádiových vĺn aktivuje implantovaný mikročip a spätne prijíma vyslaný kód. Na svojom displeji ho predáva do číselnej podoby.

 • Aplikátor -  u moderných systémov (v norme ISO) je každý mikročip samostatne uložený v jednorázovom sterilnom injekčnom aplikátore, ktorý umožňuje implantáciu aj v teréne, mimo priestoru veterinárneho zariadenia. Každý aplikátor s mikročipom je vybavený identifikačným štítkom-etiketou s alfanumerickým čiarovým prepisom kódu.

 • Kód – identifikačný znak, je obsiahnutý v pätnásťmiestnom kóde mikročipu. Variabilita kódu prakticky vylučuje duplicitu číselnej rady

 • ISO –( International Organization for Standardization) – medzinárodná organizácia pre štandardizáciu, združujúca spolu 23 štátov spolu so Slovenskou republikou. Prostredníctvom komisií prijíma a vydáva normy s cieľom, zjednotiť dané parametre a dosiahnuť vzájomnú kompaktibilitu členských krajín.

 • Implantácia – aplikácia (zavedenie) mikročipu.  Je v plnej kompetencii  veterinárnych lekárov. Po technickej stránke ide o odborný úkon, pri ktorom je mikročip pomocou aplikátora vpravený na určené miesto na tele označovaného zvieraťa.

 • Etiketa – identifikačný štítok s alfanumerickým a čiarovým vyznačením príslušného kódu mikročipu. V 4 rovnakých nálepkach je súčasťou každého balenia a podľa určitého schématu sa  po implantácii vlepujú do registračných kariet, očkovacieho preukazu, pasu alebo rodokmeňa koňa. Registračné karty majú  diely A,B,C,D, v ktorých sa vypisujú údaje o zvierati, majiteľovi príp. chovateľovi. Diel A,B sa odosiela do  NCRI, diel C sa odovzdáva majiteľovi zvieraťa, diel D ostáva v evidencii veterinárneho lekára.

 • Bio-Bond – špeciálna polypropylenová čiapočka na polovici povrchu mikročipu, ktorá umožňuje rýchle opúzdrenie implantovaného mikročipu v podkoží a zabraňuje jeho prípadnej migrácii

 

Kto metódu vyžíva a doporučuje

 

Za pomerne krátky čas existencie zjednotenej metódy RFID, pristúpila k vyžívaniu elektronickej identifikácie zvierat celá rada subjektov. Prostredníctvom veterinárnych organizácii a zoskupení ju využívajú predovšetkým majitelia a chovatelia koní, poisťovne, orgány štátnej správy.

K hlavným subjektom, ktoré využívajú metódy RFID v súlade s ISO patrí :

 

·         FVE  (Federation of Veterinarians of Europe) – Európska federácia veterinárov

·         UEVP (Union of Veterinary Practitioners of Europe )-Únia praktických veterinárnych lekárov Európy

·         SHS ( Slovak hipiatric society ) - Slovenská hipiatrická spoločnosť

·         KVL SR – Komora veterinárných lekárov SR

·         CHS – Česká hipiatrická spoločnosť

 

 

 

Je zrejmé, že RFID má nesmierne množstvo indikácií a výhod tak chovateľských, veterinárnych, ekonomických, ako aj etických a iných. Napriek uvedenému, nie všetci zainteresovaní bez problémov vnímajú túto modernú metódu identifikácie zvierat. Dôležité je zamyslieť sa nad príčinami tohto stavu, najmä, keď ako členská krajina Európskej únie sme spoločne zodpovední za to, že dokážeme realizovať bezpečnú identifikáciu zvierat, najmä drahých a teda predovšetkým koní. RFID je toho času jediná metóda, ktorá spĺňa najprísnejšie medzinárodne akceptované kritéria a právne normy týkajúce sa ochrany a identifikácie zvierat.

 

 Diskusia :