Genéza  a  význam  koní  kmeňa  Przedswit  na  Slovensku

 

Ing. Emil Kovalčík, doc. Ing. Marko Halo, PhD.

Slovenská poľnohospodárska univerzita V Nitre

 

Kmeň Przedswit založil anglický plnokrvník toho istého mena, ktorý sa uliahol v roku 1872 v Poľsku. Podobne ako jeho predkovia aj on sám dosiahol na dostihovej dráhe dobré výsledky. Przedswit bol najľahší z polokrvných kmeňov bývalých štátnych rakúskych žrebčínov. Pochádzal po otcovi Knight  of the Garter, ktorý bol vnukom slávneho Melbourna z línie Godolphina a z matky The Jewel, ktorá bola dcérou Stockwella a pochádzala z línie Eclipse, resp. Darley‘s Arabiana. Línia Godolphina smerujúca k Przedswitovi podľa   V e s e l é h o (1925):

  • Godolphin Arabian

  • Melbourne

  • Princ Minister (1948)

  • KNight of the Garter (1864)

  • PRZEDSWIT (1872)

Przedswita možno charakterizovať ako hnedáka, ušľachtilého a temperamentného žrebca s dlhou, šikmou lopatkou, hlbokého s dobrým chrbtom, svalnatými nohami, so silným a suchým záprstím. Vynikal silnou konštitučnou tvrdosťou a plodnosťou (zdedenou  po predkoch, ktorí väčšinou vynikali dlhovekosťou). Jeho potomstvo bolo využívané ako vhodný jazdecký kôň, a preto bol zakúpený roku 1876 ministerstvom orby za 25 000 zlatých a pridelený do žrebčína Piber. V Piberi pôsobil len dva roky, lebo potom bol žrebčín prechodne zrušený a stádo Przedswitov bolo preložené v roku 1878 do žrebčína v Radovci. Po zrušení žrebčína Przedswita používali ako plemenníka v krajinskom chove v Rakúsku a v Čechách v obvode žrebčinca Nemošice. Vlastným zakladateľom kmeňa bol jeho syn polokrvný žrebec Przedswit, uliahnutý v roku 1878 z anglonormanskej matky 54 Eclatante. Tento žrebec úspešne pôsobil ako pepinier v Radovci, kde sa pričinil o rozšírenie svojho kmeňa v polokrvnom chove koní. Kmeň Przedswit sa choval hlavne v Rakúsku, v Čechách a na Morave. Kone tohto kmeňa boli zväčša hnedáci, v menšej miere ryšiaci, ušľachtilé, dobre stavané, veľmi dobré typy jazdeckého koňa. V ČSR sa kmeň Przedswit značne premiešal s krvou kmeňa Furioso, tak sa typom a úžitkovými vlastnosťami prispôsobil požiadavkám kladeným na výkonného hospodárskeho koňa. Preto u týchto koní pozorujeme zavalitejšiu a trochu hranatejšiu stavbu tela na rozdiel od koní kmeňa Furioso, ktoré sú suchšie a štíhlejšie. Kone kmeňa Przedswit mávajú suchú, niekedy aj ťažkú oblúkonosú hlavu, dlhý, silný krk, dobrý chrbát, hlboký a široký hrudník, široký a dlhý zadok, suchý kostnatý a pevný základ, priestranný a výdatný chod. Dobre sa uplatňujú v krajinskom chove koní hlavne na Morave. Príslušníkov dvoch spomenutých kmeňov môžeme označiť ako najmohutnejšie a najrozšírenejšie anglické polokrvníky. Príslušníci kmeňa Przedswit sú typom mnohostranne úžitkového koňa. V rozmeroch tela a hmotnosti sa zhodujú s príslušníkmi kmeňa Furioso. Svojim telesným rámcom, exteriérom aj výkonnostnými vlastnosťami sa podobajú Furiosovi. V českej republike sa najviac uplatnili línie Przedswit VII a Przedswit VIII. Zvlášť však vynikal Przedswit II, ktorý dal kladrubskému žrebčínu 42 plemenných kobýl a 45 plemenných žrebcov. Przedswit, podobne ako Furioso, naplno uspokojoval požiadavky poľnohospodárskej výroby na tvorbu mnohostranne úžitkových koní, pričom mnohí jedinci predstavovali aj typ koní jazdeckých. Kmeň Przedswit v Čechách a na Morave zanikal a bol udržovaný ešte Przedswitom X, ktorý vynikal skokovými schopnosťami.

Jednostranný vplyv plemenníkov kmeňa Furioso a z toho prameniace nebezpečenstvo príbuzenskej plemenitby eliminoval pohořelický žrebčín nákupom reprezentantov kmeňa Przedswit. Podobne ako Furioso XIII boli z Rakúska importované žrebce 24 Przedswit II a 88 Przedswit VIII. Przedswiti veľmi dobre nadväzovali na kobyly kmeňa Furioso a okrem konsolidovaného pôvodu boli zárukou rámca a mohutnosti. Aj keď sa stavbou tela a typom odlišovali od reprezentantov kmeňa Furioso, dochádzalo pripúšťaním na dcéry Furioso k postupnému splynutiu oboch kmeňov a vytvoreniu zjednoteného typu teplokrvníka.

Kmeň Przedswit splynul s kmeňom Furioso, s novovytvoreným polokrvným kmeňom Catalin a ostatnými rakúsko-uhorskými kmeňmi (North Star, Gidran) aj v Žrebčíne Motešice. Cielenou plemenárskou prácou sa kmeň začal využívať už od roku 1927, kedy bol zo žrebčína Kladruby pridelený Vojenskému žrebčínu Motešice pepinier Przedswit-5. Tento žrebec sa narodil 20. októbra 1923 v žrebčíne Kladruby nad Labem. Jeho matkou bola plnokrvná wieselburgská kobyla Feme, otcom radovecký pepinier Przedswit (VII). Svetlý ryšiak s dobrými a výdatnými chodmi pôsobil v žrebčíne Motešice do januára 1929, kedy bol vrátený Štátnemu žrebčincu v Písku. V Motešiciach pripustil 29 kobýl, po ktorých sa narodilo 19 žriebät (10 kobyliek a 9 žrebčekov). V chove však nezanechal pokračovateľov.

V Motešickom chove nasledovala 27 ročná prestávka vo využívaní kmeňa Przedswit. Až v roku 1956 bol za kmeňové pepiniera zaradený dovtedy zemský plemenník Przedswit VIII-1. Narodil sa 6.3.1937 v Žrebčíne Piber po otcovi Przedswit VIII, z matky 240 Furioso XVI-9. Po vojne bol zhabaný a pridelený do žrebčinca v Nitre. Do roku 1956 vystriedal niekoľko pripúšťacích staníc (Dvory nad Žitavou, Nitrianský Hrádok, Šurany, Hubice) a pôsobil ako pepinier v Štátnom žrebčíne Nový Tekov.

V žrebčíne Motešice mu bolo pridelené číslo pepiniera 426 Przedswit VI (schéma 1). Tento čierny hnedák pôsobil dojmom mohutného, pritom ušľachtilého polokrvníka, s dlhšou rovnou a suchou hlavou nasadenou na dlhom a silnom krku. Mal veľmi dobre utváraný kohútik, dlhý chrbát, ktorý bol dobre viazaný na široký a guľatý zadok. Hrudník bol široký a hlboký. Silný a suchý fundament s pevnými sponkami dával predpoklad pre neobyčajne výdatné a kadencované chody. Jeho základné telové miery boli 168/190/21,0 cm.

V Motešickom chove pôsobil do roku 1960, kedy bol nutne odporazený. Pripustil 61 kobýl a narodilo sa po ňom 29 potomkov (17 kobyliek a 12 žrebčekov). Nezanechal pokračovateľa línie, no do chovu bolo po ňom zaradených 7 plemenných kobýl. V zemskom chove sa veľmi dobre uplatnil jeho syn 3006 Przedswit VI-45, narodený v roku 1960 z matky 566 Furioso XXI-10.

426 Przedswit VI, 1936, po P VIII z 240 Furioso XVI-9

 

Azda najvýznamnejším pepinierom z kmeňa Przedswit, ktorý pôsobil v žrebčíne Motešice sa stal piberský žrebec, hnedák: 20 Przedswit XI-67, ktorý bol zapožičaný od Rakúskej správy žrebčínov do Motešíc v roku 1977. Dostal označenie 467 Przedswit XIII. Narodil sa v roku 1963 z matky 178 Przedswit X (ZITA) po ryšiakovi Przedswit XI. Bol to veľmi elegantný a kompaktný žrebec v starom rakúskom type Przedswitov s mierami 181/171; 201; 22,0 cm. V Žrebčíne Motešice pôsobil 6 rokov. Pripustil rekordný počet 80 kobýl a narodilo sa po ňom 50 potomkov (28 kobyliek a 22 žrebčekov). V chove pôsobilo 8 dcér. 7 kobýl bolo zaradených na základe absolvovania skúšok výkonnosti (3 kobyly v triede Elita a 4 kobyly v  I. triede), kobyla 995 Przedswit  XIII (Puma) na základe výbornej športovej výkonnosti. 9 synov absolvovalo skúšky výkonnosti v triede Elita. Elitná výkonnosť, vynikajúci pôvod a konštitučná tvrdosť zaručili žrebcom ich ďalšie plemenárske využitie v zemskom, ale i v šľachtiteľskom chove. V žrebčíne Motešice pôsobili po ňom traja synovia: Przedswit XIV, narodený 1979 z 696 Furioso XXXVI; Przedswit XV, narodený 1978 z 815 Furioso XLIII; Przedswit XVII „ARES“, narodený 1979 z 858 Catalin II-16 a jeden vnuk Przedswit XIX, narodený 1985 z matky 806 Catalin II-1.

 

467 Przedswit XIII, 1963, po P XI zo 178 Przedswit X (Zita)

 

Z vetvy Przedswit X (1952), ktorá sa uplatnila hlavne v Čechách a na Morave, v motešickom chove pôsobili pepineiri Przedswit XX (1975), Przedswit XXI (1984) a Przedswit XXII (1992).

Z hľadiska hodnotenia výkonnosti v celej populácii potomstva po pepinieroch kmeňa Przedswit pôsobiacich v žrebčíne Motešice bolo hodnotených spolu 43 kobýl a žrebcov. Väčšiu časť z celkového množstva tvorili žrebce v počte 24 kusov, kobyly 19 kusov.

Typ sa hodnotil u 31 koní, z toho bolo 17 žrebcov a 14 kobýl. Sledovaná populácia koní dosiahla priemernú výslednú hodnotu 8,03 bodov, v rozpätí od 7,40 do 9,00 bodov. Známky za exteriér vykazovali v maxime 9,30 bodov a v minime 6,70 bodov. Priemerná hodnota za exteriér predstavovala 7,81 bodov s variabilitou 6,44 %. Priemer pri hodnotení výkonnosti predstavoval hodnotu 8,23 bodov. Výsledná známka predstavovala I. triedu s rozpätím od 7,40 do 9,00 bodov

 

Graf 1: Podiel výsledných tried v populácii (kobýl, žrebcov) kmeňa 

Przedswit 

Na základe výslednej známky potomstva za skúšky výkonnosti sme vyhodnotili najlepších pepinierov kmeňa Przedswit. Na prvom mieste sa umiestnil žrebec  440 Przedswit XV s výsledný počtom bodov za výkonnostné skúšky u potomstva 8,27, čo predstavuje nízku ELITU. V poradí druhým najlepším žrebcom kmeňa Przedswit sa stal 19 Przedswit II. Jeho jediný syn,  ktorý bol hodnotený v skúškach výkonnosti dosiahol výsledný počet bodov 8,12, čo predstavuje triedu ELITA. S priemerným počtom bodov 8,09 bolo hodnotené aj potomstvo žrebca 467 Przedswit XIII, čím sa zaradil medzi troch najlepších pepinierov kmeňa Przedswit.

Z hľadiska hodnotenia krvnej výstavby matiek kmeňa Przedswit sme zistili, že sa na nej podieľalo 10 žrebcov. Celkovo v chove pôsobilo 41 plemenných kobýl po žrebcoch kmeňa Przedswit. Najviac kobýl bolo zaradených po žrebcovi Przedswit XIII (8 kobýl), po žrebcoch Przedswit VI a Przedswit I (7 kobýl). Jednu kobylu v chove mali zaradené žrebce (88 Przedswit (VIII), Przedswit V, 2167 Przedswit (VIII), Przedswit XIX, Przedswit XII a Przedswit X).

Kobyla 137 Przedswit XV-12  (939 C III), 1986

 

 

 Kobyla 140 Przedswit XV-14  (857 F XL), 1986

 

V roku 2001 bol zrušený šľachtiteľský chov plemena Furioso v Žrebčíne Motešice, a.s.. Plemenný materiál žrebcov aj kobýl bol odpredaný do zemského chovu, časť koní  do zahraničia. Kmeň Przedswit bude udržiavaný v zemskom chove prostredníctvom matiek a plemenných žrebcov. Jedným z významných plemenníkov, ktorý pripúšťa v zemskom chove je žrebec 3373 Przedswit XV-6, ktorý pôsobil v žrebčíne Motešice pod označením   Przedswit XIX v rokoch 1990-1992 a 1998-2001. Jeho novým majiteľom sa stal Ing. Milan Dunár z Veľkých Levárov.

3373 Przedswit  XV-6, narodený v roku 1985 z matky 806 Catalin II-1, patrí medzi špičku produktov motešického chovu. Je to mohutný, pritom veľmi ušľachtilý hnedák so základnými telovými mierami 180/169; 191; 21,5 cm. Výkonnostné skúšky absolvoval v roku 1988 ako mnohostranne úžitkový typ koňa vo výslednej triede ELITA. O jeho vysokej chovateľskej hodnote svedčí aj excelentný pôvod (tabuľka 2). Z otcovej strany je to dedo Przedswit XIII, píberský importovaný žrebec o ktorého kvalitách sme už hovorili. Baba z otcovej strany, kobyla 815 Furioso XLIII, pochádza po pohořelickom žrebcovi 2761 Furioso Pohořelický, ktorý bol dovezený do Motešíc v roku 1969 a tu pôsobil do roku 1977. Dostal kmeňové označenie Furioso XLIII. Zanechal po sebe 94 potomkov (47 žrebcov a 47 kobýl). Skúšky výkonnosti absolvovalo jeho 47 potomkov. Pre zaujímavosť z 21 samčích potomkov - 19 bolo zaradených v triede ELITA a dvaja v I. triede. V chove pôsobilo 27 dcér. Ako pepinieri sa uplatnili 3 synovia: Furioso V, Furioso VII, Furioso X a jeden vnuk: Furioso XXI, ktorý sa preslávil ako vynikajúci drezúrny kôň (Cena sv.Juraja).

513 Przedswit XIX, 1985, po P XV z 806 Catalin II-1

 

Aj z matkinej strany figurujú v pedigree vynikajúci predkovia. Otcom matky 806 Catalin II-1 bol pepienier Catalin II. Tento hnedák pôsobil v Motešiciach od roku 1970 do roku 1977. Zanechal po sebe 66 potomkov. Do chovu bolo zaradených 16 kobýl. 25 potomkov, ktorí absolvovali skúšky výkonnosti boli zaradení v triede SUPER ELITA  a ELITA. Catalin II zabezpečil pokračovanie novovytvoreného motešického kmeňa Catalin prostredníctvom svojich 3 synov (Catalin V, 1972; Catalin III, 1973 a Catalin IV, 1973). Línia Catalin je uznávaná aj v zahraničí, o čom svedčí aj pôsobenie jeho vnuka Catalin IX (Concord) a jeho prapravnuka Catalin VII-9 (Calipso) v Maďarsku.Babička z matkinej strany, kobyla 596 Orientale, pochádza z najrozvetvenejšej a najvýznamnejšej motešickej rodiny, ktorej zakladateľkou bola kobyla 300 Przedswit I.Táto rodina dala 43 plemenných žrebcov z ktorých ako pepinieri okrem Przedswit XIX pôsobili v Motešiciach Catalin IV, Gidran XVII, Hugben I a North Star IX. Rodina 300 Przedswit I bola aj producentom výborných športových koní, spomeňme len niektoré Niris (213 North Star IX-16), Hurikán (Hugben II-19), Norton (North Star II-20), Platonik (Przedswit XV-28) a Picaso (Przedswit XIII-49).

Hodnotu pedigree zvyšuje aj prechovanosť v 4. – 4. generácii, na už spomínaného vynikajúceho pohořelického pepiniera Furioso XLIII.

Z uvedeného vyplýva, že Slovensko má vynikajúci, prechovaný a otestovaný plemenný materiál plemena Furioso a zvlášť kmeňa Przedswit. Záujem o náš materiál prejavili aj chovatelia zo zahraničia: z Rakúska, Čiech a Maďarska. V našom chove však otázkou ostáva, či vieme oceniť a budeme chcieť využiť existujúci genetický potenciál.

Plemeno Furioso ma budúcnosť, má svojich priaznivcov a má aj početné zastúpenie v zemskom chove. Bol vytvorený Zväz chovateľov Furioso - North Star, ktorý spolu  so Zväzom chovateľov koní na Slovensku bude úzko spolupracovať a obhajovať záujmy chovateľov tohoto ušľachtilého, historického plemena nie len doma, ale aj na medzinárodnej úrovni.

Tabuľka 2: Rodokmeň plemenného žrebca 3373 Przedswit XV-6 (513 Przedswit XIX)

 Przedswit XV

 Przedswit XIII

 Przedswit XI

 Przedswit IX

 Nonius VI

 178 Przedswit X

 Przedswit X

 Nonius IX

 815 Furioso XLIII

 Furioso XLIII

 2093 Furioso X-1

 5 Przedswit (II)

 639 Furioso XXXI

 Furioso XXXI       

 184 Double

 806 Catalin II-1

 Catalin II

 Catalin I

 Catalin

 282 Gidran III-4

 675 Furioso XXX

 Furioso XXXI       

 589 Furioso XXIII-12

 596 Orientale

 Orientale

 Birikil

 Oriental Pagean

 270 Furioso XV-25

 Furioso XV

 73 Furioso V

 

 

tabuľka 1:Zoznam pepinierov kmeňa Przedswit, pôsobiacich v žrebčíne Motešice od roku 1927 do roku 2000      

Číslo

Meno

Rok nar.

Miesto narodenia

Far.

Otec

Matka

Základné telové miery

Pôsobenie

v chove

VKpás

VKpal

OH

OZ

 

Przedswit - 5

1923

Kladruby n/L.

sv.Ry

P VII

Feme  xx

169

-

189

21,2

1927-1929

426

Przedswit  VI

1936

Piber

č.Hd

P VIII

240 Furioso XVI-9

168

-

190

21,0

1956-1960

467

Przedswit  XIII

1963

Piber

Hd

P XI

178 Przedswit X (Zita)

181

171

201

22,0

1976-1982

517

Przedswit  XX

1975

ČR

Ry

2052      P X-12

JM 1330 Karmen

168

-

200

23,0

1991-1992

490

Przedswit  XV

1978

Motešice

Hd

P XIII

815 Furioso XLIII

179

165

195

22,5

1983-1987

488

Przedswit  XIV

1979

Motešice

Hd

P XIII

696 Furioso XXXVI

180

168

212

22,5

1982/1983

499

Przedswit  XVII

1979

Motešice

Hd

P XIII

858 Catalin II-16

178

166

199

22,0

1986-1990, 1991-1993, 1998-2001

538

Przedswit  XXI

1984

Litobratřice

Bel

2219      P X-61

JM 2792 Gazela            po 2125 Sahib-5

175

163

195

22,0

1995/1996

513

Przedswit  XIX

1985

Motešice

tm.Hd

P XV

806 Catalin II-1

180

169

191

21,5

1990-1992,         1998-doposiaľ

541

Przedswit  XXII

1992

Motešice

Hd

P XX

961 Przedswit XIII

185

174

203

23,0

1996-2000