ON LINE Plemenná kniha
ON LINE Stud Book / Das Online Zuchtbuch


Plemenná kniha Hucul
Hucul Stud Book
Das Zuchtbuch des Huzulpferdes
ŽREBCE

Plemenná kniha Hucul
Hucul Stud Book
Das Zuchtbuch des Huzulpferdes
KOBYLY


Plemenná kniha Arabského plnokrvníka
Arab thoroughbred Stud Book
Das Zuchtbuch des arabischen Vollblütes
ŽREBCE

Plemenná kniha Arabského plnokrvníka
Arab thoroughbred Stud Book
Das Zuchtbuch des arabischen Vollblütes
KOBYLY


Plemenná kniha Lipican
Lipican Stud Book
Das Zuchtbuch des Lipizzaners
ŽREBCE

Plemenná kniha Lipican
Lipican Stud Book
Das Zuchtbuch des Lipizzaners
KOBYLY


Plemenná kniha Shagya-arab
Shagya – arab Stud Book
Das Zuchtbuch des Shagya-araber
ŽREBCE

Plemenná kniha Shagya-arab
Shagya – arab Stud Book
Das Zuchtbuch des Shagya-araber
KOBYLY

VYHĽADÁVANIE / SEARCHING / SUCHEN

Národný žrebčín Topoľčianky pripravil pre chovateľov koní plemennú knihu on-line. Posledná aktualizácia dát bola vykonaná 17. januára 2018. V prípade nejasností, alebo rozporu údajov v on –line plemennej knihe s Vašimi údajmi nás kontaktujte prostredníctvom e-mailu evidencia@nztopolcianky.sk Uveďte vždy meno koňa, jeho životné číslo a popíšte rozpor v on-line PK a Vašimi údajmi.

The National Stud Farm Topoľčianky has prepared for its breeders an on-line stud book of horse breeds bred at the stud. The last up date was done 17. 01. 2018. In case of any incoherence or controversial data in on-line stud book do not hesitate to contact us throughout the e-mail evidencia@nztopolcianky.sk . Always state the name of the horse, its live number and the difference in data between the data in the stud book and your data.

Das National Gestüt Topoľčianky hat für die Züchter das Online-Zuchtbuch von LIpizzaner, Huzulen und Araber vorbereitet. Letzte Update-Daten wurde am 17. 01. 2018. gemacht. Im Falle von Unklarheiten oder Streitigkeiten im Online-Zuchtbuch mit Ihren Daten, schreiben Sie uns per E-Mail evidencia@nztopolcianky.sk , wo Sie immer den Name des Pferdes oder die Lebensnummer eingeben und den Widerspruch mit dem Online-Zuchtbuch und Ihre Daten beschreiben.