Plemenné žrebce 2024

Reklamný prúžok

Plemenné žrebce a ID

pony.jpg
CHOV
News
Doloženie stanovenia DNA typu

Vyzývame všetkých majiteľov, ktorým sa v roku 2014 narodili kone z inseminácie, aby zaslali stanovený DNA typ týchto koní. Bez uvedených dokladov nie je možné vystaviť potvrdenie o pôvode a pas koňa. Nakoľko v zmysle nariadenia 504/2008 je povinnosťou vystavujúcej organizácie vystaviť pas najneskôr do 31. 12. v roku narodenia žriebäťa, pri koňoch bez doloženého stanovenia DNA bude vystavený pas bez udaného pôvodu. Po doložení stanovenia DNA bude aktualizácia údajov o pôvode v pase spoplatnená.

 

Celkové výsledky VS: žrebce slovenský teplokrvník

Meno koňa Nar. Majiteľ Typ Exter. Výkon. Spolu Trieda
1. Cassal´S Ahorn 2011 Kozák Luboš, ČR 7.68 7.73 8.13 7.96 I.
2. Piaf 11/10 2010 Dr. S. Magál, Chorv. Grob 7.90 7.87 8.12 8.03 I.
3. Colour Diamond 2010 JK SPU Nitra 8.46 8.12 8.44 8.38 E


Celkové výsledky VS: žrebce furioso, moravský teplokrvník

Meno koňa Nar. Majiteľ Typ Exter. Výkon. Spolu Trieda
1. Furioso XXX-16 Čardáš G 2010 Ing. Petr Galatík, Kroměríž 7.3 7.42
Celkové výsledky VS: žrebce nonius

Meno koňa Nar. Majiteľ Typ Exter. Výkon. Spolu Trieda
1. Nonius XVI-7 Rudo 2011 J. Čambal, Ivánka pri Dunaji 7.63 7.66


Čítať celý článok...
 
Výkonnostné skúšky žrebcov slovenský teplokrvník, furioso, moravský teplokrvník

Zväz chovateľov koní ako uznaná chovateľská organizácia poverená vedením PK slovenského teplokrvníka a furiosa, ako aj  výkonom kontroly úžitkovosti koní Vám oznamuje, že termín výkonnostných skúšok teplokrvných žrebcov športového typu a furiosa bol stanovený na 14. 10. 2014 Výkonnostné skúšky sa uskutočnia v areály Čiernej Vode (krytá hala).  Predvádzanie žrebcov sa vykonáva v korektnom jazdeckom oblečení. Pri prezentácii žrebcov je potrebné predložiť: doklad o zaplatení poplatku za výkonnostné skúšky vo výške 133,- € + DPH poštovou poukážkou alebo prevodným príkazom na číslo účtu: 10917162/0200; pas koňaPotvrdenie o pôvode koňa s aktuálnym majiteľom.

Z dôvodu oboznámenia sa žrebcov s prostredím, ako aj s novou metodikou VS a z dôvodu aktualizácie telových mier odporúčame možnosť tréningu skoku vo voľnosti 14. 10. 2014 od 1400 do 1600 hod. Ustajnenie koní je zabezpečené v priestoroch areálu, cena boxu je 25,- € / deň, kontakt: 0903722330. Pred príchodom do areálu je potrebné predložiť pas koňa s platnou vakcináciou proti chrípke koní podľa platnej schémy na rok 2014.

Ku skúškam nebudú pripustené žrebce, ktorých majitelia nebudú mať v deň výkonnostných skúšok uhradený poplatok, nepredložia vyplnenú a podpísanú tabuľku C1 a nebudú mať platnú vakcináciu proti chrípke. Podmienkou zaradenia žrebcov do plemenitby slovenského teplokrvníka je predloženie RTG vyšetrenia predvedených žrebcov

 

Predbežný program

15. 10. 2014 Otvorenie - 900

Hodnotenie typu a exteriéru - 915

Hodnotenie skoku vo voľnosti - následne

Drezúrna skúška, hodnotenie mechaniky pohybu a prijazdenosti - následne

Obed - 1300

Skoková skúška, jazditeľnosť - 14°°

Vyhlásenie výsledkov VS 2014 - 1600

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu programu.

Ing. František Grácz

výkonný riaditeľ

 
HODNOTENIE KOBÝL A PREDVÝBER ŽREBCA PLEMENA HAFLING Agrokomplex 2014 – 24 . august 2014

Hodnotenie koní

 
Predvýber teplokrvných žrebcov športového typu - populácia slovenský teplokrvník, furioso

Predvýber žrebcov sa v areále Čierna voda uskutoční dňa 12. júna 2014

Katalóg Predvýberu  žrebcov pre populácie: slovenský teplokrvník, furioso , nonius

Komisia: Ing. Peter Görözdi – predseda

Ing. Eugen Fehérváry – člen

Ing. František Grácz - člen

 
Predvýber teplokrvných žrebcov športového typu / populácia slovenský teplokrvník, furioso /

Predvýber žrebcov v roku 2014 sa bude konať dňa 12. 6. 2014 v    novom areáli JK Elán Čierna Voda, krytá hala o 10°° hod a dňa Z dôvodu aktualizácie základných telových mier a zabezpečenia zootechnickej fotodokumentácie je potrebné, aby žrebce boli k dispozícii pracovníkom ZCHKS 1 hodinu pred začiatkom predvýberu. Predvýber sa uskutoční na základe Metodických pokynov pre predvýber teplokrvných žrebcov športového typu pre rok 2014 a STN 46 6310 „Plemenné kone“. Majiteľ zúčastneného žrebca predloží POP a  pas koňa. Pri presune žrebcov je potrebné riadiť sa pokynmi ŠVPS SR pre presun koňovitých, platných na rok 2014. Po úspešnom absolvovaní predvýberu bude uzatvorená „Zmluva o výkone kontroly úžitkovosti“ medzi ZCHKS ako uznanou chovateľskou organizáciou a majiteľmi jednotlivých žrebcov. Predvýber žrebcov je spoplatnený podľa platného cenového výmeru ZCHKS sumou 67 € + 20 % DPH za jedného žrebca. Poplatok je potrebné uhradiť na účet zväzu č. 10917162/0200, poštovou poukážkou. V prípade neuhradenia poplatku nebude žrebec pripustený k predvýberu.

Ďalej nájdete v článku: Metodický pokyn pre predvýber teplokrvných žrebcov športového typu 2014  

Čítať celý článok...
 
Predvýber teplokrvných žrebcov športového typu - populácia slovenský teplokrvník, furioso

Predvýber žrebcov v roku 2014 sa bude konať dňa 12. 6. 2014 v    novom areáli JK Elán Čierna Voda, krytá hala o 10°° hod a dňa Z dôvodu aktualizácie základných telových mier a zabezpečenia zootechnickej fotodokumentácie je potrebné, aby žrebce boli k dispozícii pracovníkom ZCHKS 1 hodinu pred začiatkom predvýberu. Predvýber sa uskutoční na základe Metodických pokynov pre predvýber teplokrvných žrebcov športového typu pre rok 2014 a STN 46 6310 „Plemenné kone“. Majiteľ zúčastneného žrebca predloží POP a  pas koňa. Pri presune žrebcov je potrebné riadiť sa pokynmi ŠVPS SR pre presun koňovitých, platných na rok 2014. Po úspešnom absolvovaní predvýberu bude uzatvorená „Zmluva o výkone kontroly úžitkovosti“ medzi ZCHKS ako uznanou chovateľskou organizáciou a majiteľmi jednotlivých žrebcov. Predvýber žrebcov je spoplatnený podľa platného cenového výmeru ZCHKS sumou 67 € + 20 % DPH za jedného žrebca. Poplatok je potrebné uhradiť na účet zväzu č. 10917162/0200, poštovou poukážkou. V prípade neuhradenia poplatku nebude žrebec pripustený k predvýberu.

Ďalej nájdete v článku: Metodický pokyn pre predvýber teplokrvných žrebcov športového typu 2014  

Čítať celý článok...
 
Stanovenie DNA typu

Vyzývame všetkých majiteľov, ktorým sa narodili kone z inseminácie, o zaslanie stanoveného DNA typu. Bez uvedených dokladov nie je možné vystaviť potvrdenie o pôvode a pas koňa. Nakoľko v zmysle nariadenia 504/2008 je povinnosťou vystavujúcej organizácie vystaviť pas najneskôr do 31. 12. v roku narodenia žriebäťa, u koní bez doloženého stanovenia DNA bude vystavený pas bez udaného pôvodu. Po doložení stanovenia DNA bude aktualizácia údajov o pôvode v pase spoplatnená.

 

 
Inseminácia koní

Upozorňujeme chovateľov koní, ktorí využijú v roku 2014 insemináciu svojich kobýl v zahraničí, aby od predajcu inseminačnej dávky požadovali ako prílohu kópiu potvrdenia o pôvode ID. Potvrdenie o pôvode musí byť vystavené organizáciou, v ktorej je žrebec zapísaný v plemennej knihe, ako aj DNA typ inseminačnej dávky. Bez uvedených dokladov nebude možné vystaviť doklad o pôvode narodeného žriebäťa z inseminácie.

 

 
Centrálny zvod kobýl a predvýber žrebcov plemena hafling

Oznamujeme majiteľom trojročných kobýl a žrebcov plemena hafling, že centrálny zvod kobýl a predvýber žrebcov sa na základe rozhodnutia SAHH uskutoční dňa 24. augusta 2014 v rámci medzinárodnej výstavy „Agrokomplex Nitra“. Žiadame všetkých majiteľov kobýl, aby potvrdili svoju účasť na tel. č. 0905 832 412. U importovaných kobýl a žrebcov je potrebné deklarovať percento arabskej krvi z krajiny pôvodu do 6. generácie.

 
Výkonnostné skúšky kobýl všetkých plemien

Žiadame majiteľov mladých 3 – 4-ročných kobýl všetkých plemien v kompetencii ZCHKS (slovenský teplokrvník, furioso, nonius, hafling, norik, belgik, norik muránsky, slovenský športový pony) spĺňajúcich podmienky štatútov PK a STN 46 6310 „Plemenné kone“, ktorí majú záujem o zaradenie svojich kobýl do testu prípravy na skúšky výkonnosti, aby svoje žiadosti o výkonnostné skúšky zaslali na adresu ZCHKS do 30. apríla 2014. Výkonnostné skúšky kobýl sa uskutočnia podľa plemien vždy v dvoch termínoch (západné Slovensko, východné Slovensko) podľa počtu prihlásených kobýl s prihliadnutím na záujem chovateľov.

 
«ZačiatokDozadu12345678910DopreduKoniec»

Stránka 8 z 16

jazdecke

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Svet koní 3-4/2023

Reklamný prúžok

Recenzia

Reklamný prúžok
Main page Contacts Search Contacts Search