Plemenné žrebce 2023

Reklamný prúžok

Plemenné žrebce a ID

norik.jpg
CHOV
News
Predvýber teplokrvných žrebcov športového typu - populácia slovenský teplokrvník, furioso

Predvýber žrebcov sa v areále Čierna voda uskutoční dňa 12. júna 2014

Katalóg Predvýberu  žrebcov pre populácie: slovenský teplokrvník, furioso , nonius

Komisia: Ing. Peter Görözdi – predseda

Ing. Eugen Fehérváry – člen

Ing. František Grácz - člen

 
Predvýber teplokrvných žrebcov športového typu / populácia slovenský teplokrvník, furioso /

Predvýber žrebcov v roku 2014 sa bude konať dňa 12. 6. 2014 v    novom areáli JK Elán Čierna Voda, krytá hala o 10°° hod a dňa Z dôvodu aktualizácie základných telových mier a zabezpečenia zootechnickej fotodokumentácie je potrebné, aby žrebce boli k dispozícii pracovníkom ZCHKS 1 hodinu pred začiatkom predvýberu. Predvýber sa uskutoční na základe Metodických pokynov pre predvýber teplokrvných žrebcov športového typu pre rok 2014 a STN 46 6310 „Plemenné kone“. Majiteľ zúčastneného žrebca predloží POP a  pas koňa. Pri presune žrebcov je potrebné riadiť sa pokynmi ŠVPS SR pre presun koňovitých, platných na rok 2014. Po úspešnom absolvovaní predvýberu bude uzatvorená „Zmluva o výkone kontroly úžitkovosti“ medzi ZCHKS ako uznanou chovateľskou organizáciou a majiteľmi jednotlivých žrebcov. Predvýber žrebcov je spoplatnený podľa platného cenového výmeru ZCHKS sumou 67 € + 20 % DPH za jedného žrebca. Poplatok je potrebné uhradiť na účet zväzu č. 10917162/0200, poštovou poukážkou. V prípade neuhradenia poplatku nebude žrebec pripustený k predvýberu.

Ďalej nájdete v článku: Metodický pokyn pre predvýber teplokrvných žrebcov športového typu 2014  

Čítať celý článok...
 
Predvýber teplokrvných žrebcov športového typu - populácia slovenský teplokrvník, furioso

Predvýber žrebcov v roku 2014 sa bude konať dňa 12. 6. 2014 v    novom areáli JK Elán Čierna Voda, krytá hala o 10°° hod a dňa Z dôvodu aktualizácie základných telových mier a zabezpečenia zootechnickej fotodokumentácie je potrebné, aby žrebce boli k dispozícii pracovníkom ZCHKS 1 hodinu pred začiatkom predvýberu. Predvýber sa uskutoční na základe Metodických pokynov pre predvýber teplokrvných žrebcov športového typu pre rok 2014 a STN 46 6310 „Plemenné kone“. Majiteľ zúčastneného žrebca predloží POP a  pas koňa. Pri presune žrebcov je potrebné riadiť sa pokynmi ŠVPS SR pre presun koňovitých, platných na rok 2014. Po úspešnom absolvovaní predvýberu bude uzatvorená „Zmluva o výkone kontroly úžitkovosti“ medzi ZCHKS ako uznanou chovateľskou organizáciou a majiteľmi jednotlivých žrebcov. Predvýber žrebcov je spoplatnený podľa platného cenového výmeru ZCHKS sumou 67 € + 20 % DPH za jedného žrebca. Poplatok je potrebné uhradiť na účet zväzu č. 10917162/0200, poštovou poukážkou. V prípade neuhradenia poplatku nebude žrebec pripustený k predvýberu.

Ďalej nájdete v článku: Metodický pokyn pre predvýber teplokrvných žrebcov športového typu 2014  

Čítať celý článok...
 
Stanovenie DNA typu

Vyzývame všetkých majiteľov, ktorým sa narodili kone z inseminácie, o zaslanie stanoveného DNA typu. Bez uvedených dokladov nie je možné vystaviť potvrdenie o pôvode a pas koňa. Nakoľko v zmysle nariadenia 504/2008 je povinnosťou vystavujúcej organizácie vystaviť pas najneskôr do 31. 12. v roku narodenia žriebäťa, u koní bez doloženého stanovenia DNA bude vystavený pas bez udaného pôvodu. Po doložení stanovenia DNA bude aktualizácia údajov o pôvode v pase spoplatnená.

 

 
Inseminácia koní

Upozorňujeme chovateľov koní, ktorí využijú v roku 2014 insemináciu svojich kobýl v zahraničí, aby od predajcu inseminačnej dávky požadovali ako prílohu kópiu potvrdenia o pôvode ID. Potvrdenie o pôvode musí byť vystavené organizáciou, v ktorej je žrebec zapísaný v plemennej knihe, ako aj DNA typ inseminačnej dávky. Bez uvedených dokladov nebude možné vystaviť doklad o pôvode narodeného žriebäťa z inseminácie.

 

 
Centrálny zvod kobýl a predvýber žrebcov plemena hafling

Oznamujeme majiteľom trojročných kobýl a žrebcov plemena hafling, že centrálny zvod kobýl a predvýber žrebcov sa na základe rozhodnutia SAHH uskutoční dňa 24. augusta 2014 v rámci medzinárodnej výstavy „Agrokomplex Nitra“. Žiadame všetkých majiteľov kobýl, aby potvrdili svoju účasť na tel. č. 0905 832 412. U importovaných kobýl a žrebcov je potrebné deklarovať percento arabskej krvi z krajiny pôvodu do 6. generácie.

 
Výkonnostné skúšky kobýl všetkých plemien

Žiadame majiteľov mladých 3 – 4-ročných kobýl všetkých plemien v kompetencii ZCHKS (slovenský teplokrvník, furioso, nonius, hafling, norik, belgik, norik muránsky, slovenský športový pony) spĺňajúcich podmienky štatútov PK a STN 46 6310 „Plemenné kone“, ktorí majú záujem o zaradenie svojich kobýl do testu prípravy na skúšky výkonnosti, aby svoje žiadosti o výkonnostné skúšky zaslali na adresu ZCHKS do 30. apríla 2014. Výkonnostné skúšky kobýl sa uskutočnia podľa plemien vždy v dvoch termínoch (západné Slovensko, východné Slovensko) podľa počtu prihlásených kobýl s prihliadnutím na záujem chovateľov.

 
Predvýber žrebcov ostatných plemien

Žiadame majiteľov mladých 3-ročných žrebcov všetkých plemien v kompetencii ZCHKS (nonius, norik, belgik, norik muránsky, slovenský športový pony), ktorých žrebce spĺňajú podmienky štatútov PK a STN 46 6310 „Plemenné kone“, a ktorí majú záujem o zaradenie svojich žrebcov do testu prípravy na skúšky výkonnosti, aby svoje žiadosti o predvýber zaslali na adresu ZCHKS do 30. apríla 2014 (tlačivo sa nachádza na stránke www.horses.sk). Ako súčasť žiadosti je potrebné zaslať kópiu potvrdenia o pôvode žrebca. Na základe zaslaných žiadostí budú stanovené zvodové miesta na uskutočnenie predvýberov žrebcov. Pre chladnokrvné žrebce sú predvýbery stanovené na termíny: 10. 5. 2014 – Morovno a 28. 5. 2014 – Dobšiná.

 
Predvýbery a skúšky výkonnosti teplokrvných žrebcov športového typu a žrebcov plemena furioso

Predvýbery do 80-dňového testu sa uskutočnia dňa 3. 6. 2014 o 900 hod. na západnom Slovensku a dňa 5. 6. 2014 na  východnom Slovensku. Miesta predvýberov budú spresnené podľa prihlásených koní. Majitelia žrebcov prihlásených na predvýber o ňom budú včas informovaní. Prihlášky do predvýberu (tlačivo sa nachádza na stránke www.horses.sk) zašlite do 25. mája 2014! Ako súčasť žiadosti je potrebné zaslať kópiu potvrdenia o pôvode žrebca.

Skúšky výkonnosti teplokrvných žrebcov športového typu a žrebcov plemena furioso sa uskutočnia 8. – 9. 10. 2014. Miesta a dátum budú spresnené na základe výberového konania.

Výberové konanie

Prihlášky do výberového konania na usporiadanie výkonnostných skúšok teplokrvných žrebcov športového typu a žrebcov plemena furioso v roku 2014 treba zaslať na adresu ZCHKS do 30. mája 2014!

 
Bonitácie v šľachtiteľských a chránených chovoch koní na Slovensku, predvýbery a výkonnostné skúšky - JAR 2014:

Akcia

Miesto

Termín

Predvýber chladnokrvných žrebcov

Morovno

10. 5. 2014

Predvýber GR

Národný žrebčín Topoľčianky, š. p.

15. 5. 2014

Bonitácia

Žrebčín Motešice + Cetuna

27. 5. 2014

VS chladnokrvných koní, predvýber chladnokrvných žrebcov

SCHK Dobšiná

28. 5. 2014

Bonitácia

SCHK Dobšiná

29. 5. 2014

Predvýber žrebcov (ST a fur.) – západ

výberové konanie

3. 6. 2014

Predvýber žrebcov (ST a fur.) – východ

výberové konanie

5. 6. 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Výzva oprávnených žiadateľov k predkladaniu žiadostí o poskytnutie pomoci v roku 2014

Zväz chovateľov koní na Slovensku - družstvo, Moravecká 32, 951 93 Topoľčianky v súlade s nariadením vlády č. 319/2011 Z. z. o podporných opatreniach v pôdohospodárstve v znení neskorších predpisov na základe schémy v znení dodatku č. 2, čísla schémy SA34589 /2012/XA/ vyzýva oprávnených žiadateľov k predkladaniu žiadostí o poskytnutie pomoci v roku 2014 v termíne od 16. apríla 2014 do 30. apríla 2014 na podporné opatrenie podľa § 5 nariadenia vlády: Dotácia na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty „Kone - genetické hodnotenie a testovanie úžitkových vlastností v odchovniach mladých kobýl plemien slovenský teplokrvník, norik muránsky, slovenský športový pony“.

Čítať celý článok...
 
«ZačiatokDozadu12345678910DopreduKoniec»

Stránka 8 z 15

jazdecke

Reklamný prúžok

SK02/2023 prečítajte si

Reklamný prúžok

Recenzia

Reklamný prúžok
Main page Contacts Search Contacts Search