Plemenné žrebce 2023

Reklamný prúžok

Plemenné žrebce a ID

pony.jpg
CHOV
News
Predvýber teplokrvných žrebcov športového typu (populácia: slovenský teplokrvník, furioso)
Na základe žiadostí o vykonanie predvýberu teplokrvných žrebcov športového typu a žrebcov plemena furioso Vám oznamujeme, že predvýbery žrebcov v roku 2015 sa budú konať dňa 13. 5. 2015 v NŽ Topoľčianky, š. p., krytá hala o 11.00 hod.; dňa 22. 5. 2015 v novom areáli JK Elán Čierna Voda, krytá hala o 10.00 hod., dňa 27. 5. 2015 v ŠK Mada Bulík o 11.00 hod. a dňa 3. 6. 2015 v Žrebčíne Motešice o 13.00 hod. Žiadame majiteľov o spresnenie miesta predvýberu ich žrebca.
Z dôvodu aktualizácie základných telových mier a zabezpečenia zootechnickej fotodokumentácie je potrebné, aby žrebce boli k dispozícii pracovníkom ZCHKS 1 hodinu pred začiatkom predvýberu. Predvýber sa uskutoční na základe Metodického pokynu pre predvýber teplokrvných žrebcov športového typu pre rok 2015 a STN 46 6310 „Plemenné kone“. Majiteľ zúčastneného žrebca predloží POP a pas koňa. Pri presune žrebcov je potrebné riadiť sa pokynmi ŠVPS SR pre presun koňovitých, platných na rok 2015. Po úspešnom absolvovaní predvýberu bude uzatvorená „Zmluva o výkone kontroly úžitkovosti“ medzi ZCHKS ako uznanou chovateľskou organizáciou a majiteľmi jednotlivých žrebcov.
Predvýber žrebcov je spoplatnený podľa platného Cenového výmeru ZCHKS sumou 67,- € + 20 % DPH za jedného žrebca. Poplatok je potrebné uhradiť na účet zväzu č. 10917162/0200, IBAN SK56 0200 0000 0000 1091 7162, alebo poštovou poukážkou. V prípade neuhradenia poplatku nebude žrebec pripustený k predvýberu.

Na základe žiadostí o vykonanie predvýberu teplokrvných žrebcov športového typu a žrebcov plemena furioso Vám oznamujeme, že predvýbery žrebcov v roku 2015 sa budú konať

  • dňa 13. 5. 2015 v NŽ Topoľčianky, š. p., krytá hala o 11.00 hod.;
  • dňa 22. 5. 2015 v novom areáli JK Elán Čierna Voda, krytá hala o 10.00 hod., 
  • dňa 27. 5. 2015 v ŠK Mada Bulík o 11.00 hod. 
  • a dňa 3. 6. 2015 v Žrebčíne Motešice o 13.00 hod. 

Žiadame majiteľov o spresnenie miesta predvýberu ich žrebca.Z dôvodu aktualizácie základných telových mier a zabezpečenia zootechnickej fotodokumentácie je potrebné, aby žrebce boli k dispozícii pracovníkom ZCHKS 1 hodinu pred začiatkom predvýberu. Predvýber sa uskutoční na základe Metodického pokynu pre predvýber teplokrvných žrebcov športového typu pre rok 2015 a STN 46 6310 „Plemenné kone“. Majiteľ zúčastneného žrebca predloží POP a pas koňa. Pri presune žrebcov je potrebné riadiť sa pokynmi ŠVPS SR pre presun koňovitých, platných na rok 2015. Po úspešnom absolvovaní predvýberu bude uzatvorená „Zmluva o výkone kontroly úžitkovosti“ medzi ZCHKS ako uznanou chovateľskou organizáciou a majiteľmi jednotlivých žrebcov.Predvýber žrebcov je spoplatnený podľa platného Cenového výmeru ZCHKS sumou 67,- € + 20 % DPH za jedného žrebca. Poplatok je potrebné uhradiť na účet zväzu č. 10917162/0200, IBAN SK56 0200 0000 0000 1091 7162, alebo poštovou poukážkou. V prípade neuhradenia poplatku nebude žrebec pripustený k predvýberu.
 
Bonitácie v šľachtiteľských a chránených chovoch koní na Slovensku, predvýbery a výkonnostné skúšky v roku 2015

Prinášame Vám kalendár bonitácií na rok 2015 ...

Čítať celý článok...
 
Predvýbery a skúšky výkonnosti teplokrvných žrebcov športového typu a žrebcov plemena furioso

Predvýbery do 80-dňového testu sa uskutočnia dňa 7. 5. 2015 v NŽ Topoľčianky, dňa 27. 5. 2015 na východnom Slovensku a 3. 6. 2015 na západnom Slovensku. Miesta predvýberov budú spresnené podľa prihlásených koní. Majitelia žrebcov prihlásených na predvýber o ňom budú včas informovaní. Prihlášky do predvýberu (tlačivo sa nachádza na stránke www.horses.sk) zašlite do 30. apríla 2015! Ako súčasť žiadosti je potrebné zaslať kópiu potvrdenia o pôvode žrebca.

Skúšky výkonnosti teplokrvných žrebcov športového typu a žrebcov plemena furioso sa uskutočnia 8. 10. 2015. Miesta a dátumy budú spresnené na základe výberového konania.

 

Výberové konanie

Prihlášky do výberového konania na usporiadanie výkonnostných skúšok teplokrvných žrebcov športového typu a žrebcov plemena furioso v roku 2015 treba zaslať na adresu ZCHKS do 30. mája 2015!

 
Predvýber žrebcov ostatných plemien

Žiadame majiteľov mladých 3-ročných žrebcov všetkých plemien v kompetencii ZCHKS (nonius, norik, belgik, norik muránsky, slovenský športový pony), ktorých žrebce spĺňajú podmienky štatútov PK a STN 46 6310 „Plemenné kone“, a ktorí majú záujem o zaradenie svojich žrebcov do testu prípravy na skúšky výkonnosti, aby svoje žiadosti o predvýber zaslali na adresu ZCHKS do 30. apríla 2015 (tlačivo sa nachádza na stránke www.horses.sk). Ako súčasť žiadosti je potrebné zaslať kópiu potvrdenia o pôvode žrebca. Na základe zaslaných žiadostí budú stanovené zvodové miesta na uskutočnenie predvýberov žrebcov. Pre chladnokrvné žrebce sú predvýbery stanovené na termíny: 16. 5. 2015 – Morovno a 27. 5. 2015 – Dobšiná.

 
Výkonnostné skúšky kobýl všetkých plemien

Žiadame majiteľov mladých 3 – 4-ročných kobýl všetkých plemien v kompetencii ZCHKS (slovenský teplokrvník, furioso, nonius, hafling, norik, belgik, norik muránsky, slovenský športový pony) spĺňajúcich podmienky štatútov PK a STN 46 6310 „Plemenné kone“, ktorí majú záujem o zaradenie svojich kobýl do testu prípravy na skúšky výkonnosti, aby svoje žiadosti o výkonnostné skúšky zaslali na adresu ZCHKS do 30. apríla 2015. Výkonnostné skúšky kobýl sa uskutočnia podľa plemien vždy v dvoch termínoch (západné Slovensko, východné Slovensko) podľa počtu prihlásených kobýl s prihliadnutím na záujem chovateľov.

 
Centrálny zvod kobýl a predvýber žrebcov plemena hafling

znak_haflOznamujeme majiteľom trojročných kobýl a žrebcov plemena hafling, že centrálny zvod kobýl a predvýber žrebcov sa na základe rozhodnutia SAHH uskutoční dňa 23. 8. 2015 (nedeľa) v rámci medzinárodnej výstavy „Agrokomplex Nitra“. Žiadame všetkých majiteľov kobýl a žrebcov, aby potvrdili svoju účasť na tel. č. 0905 832 412. U importovaných kobýl a žrebcov je potrebné deklarovať percento arabskej krvi z krajiny pôvodu do 6. generácie.

 
Inseminácia kobýl

Upozorňujeme chovateľov koní, ktorí v roku 2014 inseminovali svoje kobyly v zahraničí, aby od predajcu inseminačnej dávky požadovali ako prílohu kópiu potvrdenia o pôvode ID. Potvrdenie o pôvode musí byť vystavené organizáciou, v ktorej je žrebec zapísaný v plemennej knihe. Zároveň je potrebné predložiť DNA typ žrebca (inseminačnej dávky). Bez uvedených dokladov nebude možné vystaviť doklad o pôvode a pas žriebäťa narodeného z inseminácie.

 
Doloženie stanovenia DNA typu

Vyzývame všetkých majiteľov, ktorým sa v roku 2014 narodili kone z inseminácie, aby zaslali stanovený DNA typ týchto koní. Bez uvedených dokladov nie je možné vystaviť potvrdenie o pôvode a pas koňa. Nakoľko v zmysle nariadenia 504/2008 je povinnosťou vystavujúcej organizácie vystaviť pas najneskôr do 31. 12. v roku narodenia žriebäťa, pri koňoch bez doloženého stanovenia DNA bude vystavený pas bez udaného pôvodu. Po doložení stanovenia DNA bude aktualizácia údajov o pôvode v pase spoplatnená.

 

Celkové výsledky VS: žrebce slovenský teplokrvník

Meno koňa Nar. Majiteľ Typ Exter. Výkon. Spolu Trieda
1. Cassal´S Ahorn 2011 Kozák Luboš, ČR 7.68 7.73 8.13 7.96 I.
2. Piaf 11/10 2010 Dr. S. Magál, Chorv. Grob 7.90 7.87 8.12 8.03 I.
3. Colour Diamond 2010 JK SPU Nitra 8.46 8.12 8.44 8.38 E


Celkové výsledky VS: žrebce furioso, moravský teplokrvník

Meno koňa Nar. Majiteľ Typ Exter. Výkon. Spolu Trieda
1. Furioso XXX-16 Čardáš G 2010 Ing. Petr Galatík, Kroměríž 7.3 7.42
Celkové výsledky VS: žrebce nonius

Meno koňa Nar. Majiteľ Typ Exter. Výkon. Spolu Trieda
1. Nonius XVI-7 Rudo 2011 J. Čambal, Ivánka pri Dunaji 7.63 7.66


Čítať celý článok...
 
Výkonnostné skúšky žrebcov slovenský teplokrvník, furioso, moravský teplokrvník

Zväz chovateľov koní ako uznaná chovateľská organizácia poverená vedením PK slovenského teplokrvníka a furiosa, ako aj  výkonom kontroly úžitkovosti koní Vám oznamuje, že termín výkonnostných skúšok teplokrvných žrebcov športového typu a furiosa bol stanovený na 14. 10. 2014 Výkonnostné skúšky sa uskutočnia v areály Čiernej Vode (krytá hala).  Predvádzanie žrebcov sa vykonáva v korektnom jazdeckom oblečení. Pri prezentácii žrebcov je potrebné predložiť: doklad o zaplatení poplatku za výkonnostné skúšky vo výške 133,- € + DPH poštovou poukážkou alebo prevodným príkazom na číslo účtu: 10917162/0200; pas koňaPotvrdenie o pôvode koňa s aktuálnym majiteľom.

Z dôvodu oboznámenia sa žrebcov s prostredím, ako aj s novou metodikou VS a z dôvodu aktualizácie telových mier odporúčame možnosť tréningu skoku vo voľnosti 14. 10. 2014 od 1400 do 1600 hod. Ustajnenie koní je zabezpečené v priestoroch areálu, cena boxu je 25,- € / deň, kontakt: 0903722330. Pred príchodom do areálu je potrebné predložiť pas koňa s platnou vakcináciou proti chrípke koní podľa platnej schémy na rok 2014.

Ku skúškam nebudú pripustené žrebce, ktorých majitelia nebudú mať v deň výkonnostných skúšok uhradený poplatok, nepredložia vyplnenú a podpísanú tabuľku C1 a nebudú mať platnú vakcináciu proti chrípke. Podmienkou zaradenia žrebcov do plemenitby slovenského teplokrvníka je predloženie RTG vyšetrenia predvedených žrebcov

 

Predbežný program

15. 10. 2014 Otvorenie - 900

Hodnotenie typu a exteriéru - 915

Hodnotenie skoku vo voľnosti - následne

Drezúrna skúška, hodnotenie mechaniky pohybu a prijazdenosti - následne

Obed - 1300

Skoková skúška, jazditeľnosť - 14°°

Vyhlásenie výsledkov VS 2014 - 1600

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu programu.

Ing. František Grácz

výkonný riaditeľ

 
«ZačiatokDozadu12345678910DopreduKoniec»

Stránka 7 z 15

jazdecke

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Pripravujeme dvojčíslo

Reklamný prúžok

Recenzia

Reklamný prúžok
Main page Contacts Search Contacts Search