Plemenné žrebce 2023

Reklamný prúžok

Plemenné žrebce a ID

achaltek.jpg
CHOV
News
Štatút plemennej knihy Norik muránsky

Chovateľský program plemena Norik muránskeho typu zahrňuje všetky dôležité opatrenia potrebné k ďalšiemu rozvoju plemena s ohľadom na chovný cieľ. Tento program je realizovaný vybranými chovateľskými metódami, hodnotením exteriéru a interiéru, výkonnostnými skúškami, stanovením plemennej hodnoty a selekčnými opatreniami. Do chovateľského programu sú zahrnuté všetky žrebce a kobyly zapísané v plemennej knihe.

Cieľom chovateľského programu je zabezpečenie a sústavné skvalitňovanie genetickej úrovne celej populácie v požadovanom smere. Základné vlastnosti plemena a jeho požadovanú úroveň určuje chovný cieľ a štandard plemena. Chovateľský program stanoví metódy a postup šľachtenia celej populácie s vyústením do chovného cieľa, ktorý sa bude priebežne aktualizovať.

Základné kritériá štatútu plemennej knihy

Právnym základom štatútu plemennej knihy (ďalej PK) je Zákon NR SR o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat č. 194/98 Z. z., Zákon NR SR o ochrane zvierat č. 115/95 Z. z., STN 46 6310 Plemenné kone z roku 1995, Chovateľský program Norika muránskeho typu, Finančný poriadok a Stanovy Zväzu chovateľov koní na Slovensku – družstvo (ďalej ZCHKS resp. Zväz).

 

Čítať celý článok...
 
Štatút plemennej knihy Norik

Chovateľský program plemena norik (norický chladnokrvník) zahrňuje všetky dôležité opatrenia potrebné k ďalšiemu rozvoju plemena s ohľadom na chovný cieľ. Tento program je realizovaný vybranými chovateľskými metódami, hodnotením exteriéru a interiéru, výkonnostnými skúškami, stanovením plemennej hodnoty a selekčnými opatreniami. Do chovateľského programu sú zahrnuté všetky žrebce a kobyly zapísané v plemennej knihe.

Cieľom chovateľského programu je zabezpečenie a sústavné skvalitňovanie genetickej úrovne celej populácie v požadovanom smere. Základné vlastnosti plemena a jeho požadovanú úroveň určuje chovný cieľ a štandard plemena.

Chovateľský program stanoví metódy a postup šľachtenia celej populácie s vyústením do chovného cieľa, ktorý sa bude priebežne aktualizovať.

Základné kritériá štatútu plemennej knihy

Právnym základom štatútu plemennej knihy (ďalej PK) je Zákon NR SR o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat č. 194/98 Z. z., Zákon NR SR o ochrane zvierat č. 115/95 Z. z., STN 46 6310 Plemenné kone z roku 1995, Chovateľský program norického chladnokrvníka, Finančný poriadok a Stanovy Zväzu chovateľov koní na Slovensku – družstvo (ďalej ZCHKS resp. Zväz).

 

Čítať celý článok...
 
Štatút plemennej knihy Belgik

Chovateľský program plemena Belgik (belgický chladnokrvník) zahrňuje všetky dôležité opatrenia potrebné k ďalšiemu rozvoju plemena s ohľadom na chovný cieľ. Tento program je realizovaný vybranými chovateľskými metódami, hodnotením exteriéru a interiéru, výkonnostnými skúškami, stanovením plemennej hodnoty a selekčnými opatreniami. Do chovateľského programu sú zahrnuté všetky žrebce a kobyly zapísané v plemennej knihe.

Cieľom chovateľského programu je zabezpečenie a sústavné skvalitňovanie genetickej úrovne celej populácie v požadovanom smere. Základné vlastnosti plemena a jeho požadovanú úroveň určuje chovný cieľ a štandard plemena.

Chovateľský program stanoví metódy a postup šľachtenia celej populácie s vyústením do chovného cieľa, ktorý sa bude priebežne aktualizovať.

Základné kritériá štatútu plemennej knihy

Právnym základom štatútu plemennej knihy (ďalej PK) je Zákon NR SR o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat č. 194/98 Z. z., Zákon NR SR o ochrane zvierat č. 115/95 Z. z., STN 46 6310 Plemenné kone z roku 1995, Chovateľský program belgického chladnokrvníka, Finančný poriadok a Stanovy Zväzu chovateľov koní na Slovensku – družstvo (ďalej ZCHKS resp. Zväz).


Čítať celý článok...
 
Štatút plemennej knihy ST
Slovenský teplokrvník

Teplokrvné plemená a rázy koní sú stále v dynamickom pohybe, ich vývoj ovplyvňujú podmienky trhu, s čím súvisia hospodárske a ekonomické podmienky chovu. Po roku 1990 sa intenzívne prehlbuje medzinárodná spolupráca, výmena genofondu a informácií. Využívajú sa spoločné metodiky, vzájomne sa uznávajú výsledky kontroly úžitkovosti, kontroly dedičnosti a hodnotenia vonkajších vlastností.

Hlavná vlastnosť plemena aj jej požadovaná úroveň sa stanovuje v chovnom cieli. Úlohou je zabezpečiť cieľavedomé a sústavné zdokonaľovanie genetickej úrovne celej populácie v požadovanom smere v záujme zvyšovania výkonnosti a konkurenčnej schopnosti plemena ako celku.

Predpokladaný chovateľský program slovenského teplokrvníka určí cieľ a štandard plemena, metódy a postupy šľachtenia celej populácie s tým, že priebežne bude aktualizovaný. Súčasne je návodom pre usmerňovanie šľachtiteľského procesu u jednotlivých chovateľov.

Základné kritériá štatútu plemennej knihy

Právnym základom štatútu plemennej knihy (ďalej PK) je Zákon NR SR o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat č. 194/98 Z. z., Zákon NR SR o ochrane zvierat č. 115/95 Z. z., STN 46 6310 Plemenné kone z roku 1995, Chovateľský program slovenského teplokrvníka, Finančný poriadok a Stanovy Zväzu chovateľov koní na Slovensku – družstvo (ďalej ZCHKS resp. Zväz).

 

Čítať celý článok...
 
«ZačiatokDozadu1112131415DopreduKoniec»

Stránka 15 z 15

jazdecke

Reklamný prúžok

Prečítajte si

Reklamný prúžok

Recenzia

Reklamný prúžok
Main page Contacts Search Contacts Search