Plemenné žrebce 2018

Reklamný prúžok

Plemenné žrebce a ID 2018

st.jpg
Štatút plemennej knihy Nonius
Štatút plemennej knihy Nonius

V 19. storočí bol v žrebčíne Mezöhegyes šľachtený a vyšľachtený na rôznom materskom podklade za použitia anglonormandského žrebca Nonius ťažný typ koňa, ktorý sa stal základom plemena Nonius. Šľachtiteľský program v chove Noniusa sledoval jeho uplatnenie v ťahu a neskôr v jazdectve a jazdeckom športe. V ďalšom jeho zošľachťovaní sa úspešne využívajú anglické plnokrvné a francúzske jazdecké žrebce. Pri jeho zošľachťovaní sa využíva medzinárodná spolupráca, výmena genofondu a informácií. V zošľachťovaní sa využívajú spoločné metodiky, vzájomne sa uznávajú výsledky kontroly úžitkovosti a kontroly dedičnosti, ako aj hodnotenie vonkajších vlastností. Hlavné vlastnosti plemena a ich požadovaná úroveň je určená v chovnom cieli. Úlohou je zabezpečiť cieľavedomé a nepretržité zdokonaľovanie genetickej úrovne celej populácie v žiadanom smere v záujme zvyšovania výkonnosti a konkurenčnej schopnosti plemena. Chovateľský program plemena Nonius určí cieľ a štandard, metódy plemenitby a postupy šľachtenia celej populácie s tým, že budú priebežne aktualizované. Zároveň je návodom pre usmerňovanie šľachtiteľského procesu u chovateľov.

 

Základné kritériá štatútu plemennej knihy

Právnym základom štatútu plemennej knihy (ďalej PK) je Zákon NR SR o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat č. 194/98 Z. z., Zákon NR SR o ochrane zvierat č. 115/95 Z. z., STN 46 6310 Plemenné kone z roku 1995, Chovateľský program Noniusa, Finančný poriadok a Stanovy Zväzu chovateľov koní na Slovensku – družstvo (ďalej ZCHKS resp. Zväz).

 

1. Súčasný stav

Teplokrvné plemeno Nonius bolo vyšľachtené v maďarskom žrebčíne Mezöhegyes v 19. storočí. Ako materský základ boli použité kobyly rôznych teplokrvných plemien a anglonormandský žrebec Nonius, podľa ktorého vzniknuté plemeno dostalo názov. Vo svojich začiatkoch šľachtenie sledovalo vytvorenie ťažného koňa, neskôr išlo o jeho zošľachťovanie pre jazdecké účely. Je to kôň pomerne mohutný, s menej vydareným typom ťažného jazdeckého koňa, s priemernými chodmi, s dobrými charakterovými vlastnosťami a temperamentom.

Chovná oblasť Noniusa zahŕňa podunajské územia bývalej Juhoslávie, Maďarska, Slovenska, Bulharska a Rumunska, Rakúska. Na Slovensku je chov Noniusa zahrnutý v génových rezervách.

1.1. Chovný cieľ

Plemenným štandardom je ušľachtilejší, celkovo korektný a výkonný teplokrvný kôň väčšieho rámca, ťažno-jazdeckého typu, dobrých línií, s priestornými chodmi, ktorý je pre svoju schopnosť v ťahu, jazditeľnosť, temperament, charakterové vlastnosti a dobré zdravie vhodný pre práce v ťahu ako aj pod sedlom. Požadovaná farba je vraník, čierny hnedák, resp. hnedák s minimom odznakov. Hnedý a červený beluš sú sfarbenia povolené ako farby s pôvodom vzniku v Žrebčíne Nový Tekov. Ostatné farby sú pre zápis do PK plemena Nonius nepovolené.

 

Dospelé kone vo veku 4 rokov by mali dosiahnuť tieto rozmery:

Ukazovateľ

žrebce

kobyly

min.

 

min.

 

Výška na kohútik VK pásková cm

170

173

168

170

výška na kohútiku (VK) palicová (cm)

161

163

159

162

obvod hrudníka (OH) (cm)

193

196

190

198

obvod záprstia (cm)

21,4

22,2

20,5

21,2

živá hmotnosť (kg)

550

593

520

578

rozdiel OH a pásmovej VK (cm)

17

23

18

26

 

2. Metódy selekcie (výberu)

a/ Zlepšovanie genofondu a exteriéru chovných koní sa zabezpečuje systematickým výberom (selekciou).

b/ Kone môžu byť zapísané do plemennej knihy vtedy, keď budú zhodnotené nasledujúce kritériá:

2.1. Pôvod

Pri jeho posudzovaní sa uprednostňujú jedince s rodičmi a ďalšími predkami zapísanými do plemenných kníh. Pôvod musí byť po stránke krvných kombinácií čo najhomogénnejší.

2.2. Posudzovanie zovňajška (exteriéru)

Pri posudzovaní zovňajška sa hodnotí predovšetkým plemenný typ, pohlavný výraz, telesná stavba, korektnosť a pravidelnosť chodov, ich kmihuplnosť, priestrannosť a ďalej celkový dojem koňa. Minimálna palicová výška na kohútiku pri zápise do hlavnej a pomocnej plemennej knihy je u kobýl 159 cm, u žrebcov 161 cm. Metodické zásady stanovuje Rada PK plemena Nonius.

2.3. Posudzovanie výkonnosti

Posudzovanie sa prevádza pri skúškach výkonnosti žrebcov a kobýl a pri zápise do plemenných kníh. Posudzuje sa predovšetkým charakter, temperament, pohotová pripravenosť k výkonu, jazditeľnosť, skokové vlohy, pohybové nadanie, vlastná výkonnosť, zdravie, konštitučná tvrdosť a životnosť koňa.

2.4. Pri posudzovaní vlastností sa používa bodové hodnotenie škály 1 – 10 (pozri STN 46 6310 Plemenné kone z roku 1995).

2.5. Ako ďalšie selekčné kritériá sa používajú:

- hodnotenie plodnosti u žrebcov, % žrebnosti a natality v minulých pripúšťacích obdobiach

- kontrola dedičnosti úžitkových vlastností pomocou hodnotenia potomstva hlavne pri triedení žriebät a na prehliadkach

- hodnotenie dlhovekosti v reprodukčnom procese kobýl

- dobre plodné (3 žriebätá v 5 chovných rokoch)

- veľmi plodné (6 žriebät v 8 chovných rokoch alebo celkom 10 narodených žriebät)

 

3. Použitie iných plemien

3.1. Použitie jedincov iných chovných populácií sa riadi písomným odsúhlasením Radou plemennej knihy plemena Nonius a to vždy individuálne v konkrétnych prípadoch.

3.2. Po zápise žrebcov a kobýl iných plemien do plemenných kníh plemena Nonius sú tieto postavené na rovnakú úroveň ako žrebce a kobyly plemena Nonius, vrátane ich potomstva.

3.3. O spôsobe a rozsahu použitia žrebcov a kobýl iných plemien rozhoduje písomne Rada PK plemena Nonius. Pri zaradení koní sa bude prihliadať na % krvi základného plemena.

 

4. Úloha a náplň plemennej knihy

4.1. Účelom PK je zabezpečovať cieľavedomé a sústavné zdokonaľovanie genetickej úrovne chovanej populácie Noniusa ako génovej rezervy v záujme zvyšovania jej výkonnosti a konkurenčnej schopnosti.

4.2. Pre splnenie tejto úlohy organizácia, ktorá je nositeľom PK, sama alebo v spolupráci s inými organizáciami:

 • stanoví štandard plemena a chovný cieľ, vrátane programu a metód šľachtenia, rozsahu a metód zisťovania a testovania vlastností (interiéru) a telesných znakov (exteriéru)

 • usmerňuje a hodnotí vývoj plemena

 • registruje chovy, plemenné zvieratá a ich potomstvo v PK - registruje a potvrdzuje pôvod a chovnú hodnotu plemenných zvierat

 • stanoví parametre pre výber plemenných zvierat vybraných na reprodukciu populácie a podieľa sa na ich výbere

 • nadväzuje a udržiava kontakty so zahraničnými organizáciami podobného poslania

 • zverejňuje informácie o stave a výsledkoch PK a o kvalitatívnych kategóriách zvierat v spolupráci s organizáciou určenou na vedenie centrálnej evidencie

4.3. PK plemena Nonius je jednotná a otvorená. Jednotnosť PK vyjadruje skutočnosť, že v rámci SR sa zriaďuje jedna PK pre dané plemeno. Otvorenosť PK znamená, že je prístupná pre všetkých chovateľov aj v budúcnosti, a že do nej môžu byť zapísané za stanovených podmienok žrebce a kobyly, ktoré nepochádzajú z rodičov zapísaných do PK, majú známy pôvod a vykazujú typické znaky plemena (imigrácia génov).

 

5. Chovná populácia

K chovnej populácii patria všetky jedince (žrebce aj kobyly) narodené na území Slovenskej republiky a zapísané v plemenných knihách plemena Nonius. Ďalej sem patria jedince plemena Nonius narodené v zahraničí, ktoré boli v rámci chovného cieľa Noniusa dovezené zo zahraničia a boli zapísané do PK plemena Nonius pri splnení všetkých náležitostí štatútu PK.

5.1. Chovateľské metódy

Zväz napĺňa chovný cieľ metódou čistokrvného chovu. Čistokrvným chovom rozumieme párenie (pripárovanie) jedincov chovnej populácie. Príliv génov iných plemien koní je prípustný v súlade s chovateľským programom po schválení Radou PK plemena Nonius.

5.2. Použitie iných plemien

Použitie jedincov iných chovných populácií sa riadi chovateľským programom, a to ako u žrebcov, tak u kobýl, musí však byť v zvláštnych prípadoch potvrdené Radou PK Noniusa.

 

6. Chovateľská komisia

Posudzovanie exteriéru a úžitkových vlastností žrebcov a kobýl vrátane ich potomstva sa uskutočňuje v súlade so stanoveným chovateľským programom členmi chovateľskej komisie, menovanej Zväzom na dobu 3 rokov. Výsledok rokovaní komisie je dosiahnutý väčšinou hlasov. Pri rovnakom počte hlasov rozhoduje hlas predsedu komisie. Členovia komisie musia spĺňať podmienky zákona č. 194/98 Z.z., § 10 o odbornej spôsobilosti.

 

6.1. Chovateľská komisia pre hodnotenie kobýl a potomstva

Komisia je trojčlenná, pozostáva z 1 člena Rady PK plemena Nonius a 2 hodnotiteľov koní plemena Nonius.

6.2. Chovateľská komisia pre žrebce

6.2.1. Pre hodnotenie skúšok výkonnosti po staničnom teste

Komisia je minimálne 5-členná, pozostáva z 1 člena Rady PK plemena Nonius, 3 hodnotiteľov Noniusa a 1 zástupcu ŠVPS.

6.2.2. Pre ostatné hodnotenie žrebcov

Komisia je minimálne 3-členná, zložená z predsedu výberovej komisie alebo ním menovaného zástupcu (člena výberovej komisie), 1 zástupcu Rady PK plemena Nonius, a jedného hodnotiteľa.

6.2.3. Ak je členom komisie chovateľ alebo majiteľ hodnoteného žrebca, nebude sa prihliadať na jeho hodnotenie.

6.3. Určenie základného výberu žrebcov robí príslušná Výberová komisia MP SR.

Výberová komisia určí pravidlá výberu žrebcov, ktoré nebudú odporovať zákonu o plemenitbe HZ v znení jeho neskorších predpisov, STN 46 6310 Plemenné kone a chovateľskému programu plemena Nonius.

 

7. Charakteristika a členenie plemennej knihy

Charakteristika a členenie PK je obsiahnuté v STN 46 6310 Plemenné kone, vrátane potrebnej základnej chovateľskej dokumentácie (t.j. pripúšťací register, pripúšťací lístok, potvrdenie o pôvode koňa.

7.1. Plemenná kniha zahŕňa:

 • register chovateľov (ďalej len RCH)

 • plemenný register (ďalej len PR)

 • pripúšťací register (ďalej len PrR)

7.1.1. V RCH sú evidovaní všetci riadni, pridružení a evidovaní členovia.

7.1.2. V PR je evidované samčie aj samičie potomstvo žrebcov a kobýl, ktoré nie je zapísané do PK. Zväz môže odmietnuť registráciu samčieho alebo samičieho potomstva žrebcov, ktoré nie sú zahrnuté do chovateľského programu (ich použitie nie je v súlade s chovateľským programom alebo preukázateľne zhoršuje úroveň svojho potomstva).

7.1.3. V PrR sú evidované všetky pripúšťania kobýl a pripúšťané žrebce, vrátane prevedených inseminácií a transferu embryí.

V rámci PrR sa vedie nasledovná plemenárska dokumentácia:

 • pripúšťací lístok bielej farby potvrdí CE a po potvrdení ho dostane majiteľ žrebca

 • pripúšťací lístok červenej farby je archivovaný v CE

 • hlásenka o narodení žriebäťa (modrej farby) patrí majiteľovi kobyly a zároveň je hlásenkou o narodení žriebäťa, pri úhyne žriebäťa sa archivuje na CE

 • hlásenka o narodení žriebäťa (zelenej farby) je archivovaná v ZCHKS - družstvo.

7.2. Plemenná kniha sa delí na:

 • plemennú knihu žrebcov

 • plemennú knihu kobýl

7.2.1. Plemenná kniha žrebcov:

Plemenná kniha žrebcov nie je členená do oddielov. Do PK žrebcov sa zapisujú žrebce po splnení špecificky daných podmienok stanovených v zákonných normách, v smerniciach Rady PK plemena Nonius, po splnení ustanovení chovateľského programu a tohto štatútu, prihlásením žrebca do PK a predložením Potvrdenia o pôvode koňa.

7.2.2. Plemenná kniha kobýl:

Do PK kobýl sú zapísané všetky kobyly príslušného plemena, ktorých majitelia ich prihlásili do plemennej knihy, a ktoré sú evidované v rámci centrálnej evidencie, s výnimkou tých, ktoré jednotliví majitelia vylúčia. V ďalšej etape budú priebežne zapisované jednotlivé kobyly po splnení špecificky daných podmienok stanovených v zákonných normách, v smerniciach Rady PK plemena Nonius a v chovateľskom programe, pokiaľ neboli na základe rozhodnutia chovateľa z PK individuálne vylúčené. Vylúčené kobyly môžu byť znovu zapísané.

Plemenné kobyly evidované v centrálnej evidencii a zapísané do PK, a kobyly spĺňajúce požiadavky tohto štatútu, ktorých majitelia ich prihlásia do PK, budú automaticky zapísané do PK s rovnakým číslom a menom. (Imigrácia génov samičieho potomstva je daná chovateľským programom.)

PK kobýl je členená do troch oddielov:

7.2.2.1. Hlavná plemenná kniha (HPK)

Kobyly musia pred zaradením do HPK absolvovať výkonnostné skúšky alebo zvod kobýl. V odôvodnených prípadoch sa zvod môže konať u majiteľa kobyly na základe žiadosti majiteľa.

Otec a otec matky kobyly v priamej materskej línii musí byť najmenej do 4. generácie predkov príslušníkom vlastnej chovnej populácie plemena a splniť čl. 3.1.

Výsledné hodnotenie typu, exteriéru a posudzovaných úžitkových znakov musí dosiahnuť najmenej 7,1 bodu. Minimálna výška na kohútiku palicová musí byť 159 cm.

Hlavná plemenná kniha musí obsahovať:

a/ životné číslo koňa

b/ základné číslo a meno v plemennej knihe

c/ dátum narodenia (deň, mesiac a rok)

d/ plemeno a pohlavie

e/ základnú farbu a podrobný popis odznakov, vírov a výpalov, základné telesné rozmery

f/ výslednú klasifikáciu pri zápise do plemennej knihy

g/ životné alebo základné číslo a meno otca a matky

h/ meno a adresu chovateľa

ch/ meno a adresu majiteľa - aktuálny stav

i/ dátum zápisu do plemennej knihy

j/ dátum a dôvod vyradenia z plemennej knihy

k/ u koní narodených z inseminácie alebo embryotransferu overenie pôvodu DNA testom

l/ výsledky v chove, príp. výsledky výkonnostných skúšok

m/ u plemenných žrebcov potvrdenie o stanovení DNA genotypu

7.2.2.2. Plemenná kniha (PK)

Kobyly musia pred zaradením do HPK absolvovať výkonnostné skúšky alebo zvod kobýl. V odôvodnených prípadoch sa zvod môže konať u majiteľa kobyly na základe žiadosti majiteľa.

Otec a otec matky kobyly v priamej materskej línii musí byť najmenej do 4. generácie predkov príslušníkom vlastnej chovnej populácie plemena a splniť čl. 3.1.

Výsledné hodnotenie typu, exteriéru a posudzovaných úžitkových znakov musí dosiahnuť najmenej 6,1 bodu.

7.2.2.3. 1. pomocná plemenná kniha (1. PPK)

Otec musí byť najmenej do 4. generácie predkov príslušníkom vlastnej chovnej populácie plemena a splniť čl. 3.1.

Otec matky kobyly v priamej materskej línii musí byť najmenej do 2. generácie predkov príslušníkom vlastnej chovnej populácie plemena a splniť čl. 3.1.

Výsledky hodnotenia typu, exteriéru a posudzovaných úžitkových znakov musia dosiahnuť najmenej 5,1 bodu.

7.3. Dodatočné zmeny zápisu

Pokiaľ sa pri zápise kobyly vychádza z chybných predpokladov čo sa týka pôvodu, môže sa uskutočniť zmena zápisu.

7.4. Vyššie zaradenie kobyly

Kobyly, ktoré sú zapísané do jedného z oddielov plemennej knihy, môžu byť na základe zdôvodnenej žiadosti v stanovenom termíne znovu predvedené pred komisiu, a na základe posúdenia môže byť zaradenie kobyly opravené.

7.5. Štátna plemenná kniha (ŠPK)

Po splnení kritérií pre zapísanie kobýl do registra ŠPK budú tieto navrhnuté na schválenie oprávnenej organizácii.

7.6. Odhlásenie kobýl

Odhlásenie kobýl musí majiteľ vykonať písomne, a to najneskôr 6 týždňov pred koncom roka. Vyškrtnutie v dôsledku smrti alebo nutného porazenia sa musí Zväzu ohlásiť bezodkladne.

7.7. Znovu zapísanie kobýl

Odhlásená kobyla môže byť kedykoľvek znovu zapísaná po písomnej správe majiteľa a pri zachovaní jej predchádzajúceho štatútu zapísania. Znovu zapísanie podlieha zaplateniu poplatku.

7.8. Zmena majiteľa žrebca alebo kobyly

Na základe písomného odhlásenia pôvodného majiteľa žrebca alebo kobyly sa zmena zaznamená do Plemennej knihy plemena Nonius. Predpokladom pre zápis je, že:

- nový majiteľ je riadnym, pridruženým alebo evidovaným členom zväzu;

- žrebec alebo kobyla je zapísaná do niektorého oddielu plemennej knihy.

Zväz si k tomu vyžiada predloženie potvrdenie o pôvode koňa.

7.9. Zmena údajov o chove

Všetky zmeny o chove, t.j. o chovateľovi (zmena bydliska, atď.), ďalej úhyn, predaj, zmena farby a odznaku, výsledky výkonnostných skúšok koňa, atď., musí chovateľ alebo majiteľ koňa písomne nahlásiť Zväzu do 14 dní od dátumu uskutočnenia zmeny.

 

8. Vedenie plemennej knihy

8.1. V rámci SR je zriadená PK pre plemeno Nonius. Vedením PK je na základe oprávnenia vydaného Ministerstvom pôdohospodárstva (MP SR) poverený Zväz chovateľov koní na Slovensku (ZCHKS).

8.2. ZCHKS môže poveriť na zmluvnom základe výkonom a zabezpečovaním jednotlivých činností spojených s vedením PK inú vybranú organizáciu.

8.3. PK plemena Nonius je vedená formou počítačovej databázy, a je priebežne aktualizovaná preberaním dát v závislosti od zavedenej štruktúry odovzdávania rôznych chovateľských informácií.

8.4. Správu, údržbu a novelizáciu softwaru PK zaisťuje ZCHKS priamo, alebo prostredníctvom inej poverenej organizácie. Zmeny softwaru je možné robiť iba so súhlasom ZCHKS.

 

9. Rada plemennej knihy

Pre riadenie PK stanoví Zväz Radu plemennej knihy. Členov rady PK navrhuje a po schválení predsedníctvom ZCHKS menuje predseda ZCHKS na dobu 3 rokov.

9.1. Rada PK je päťčlenná. K zasadaniu rady PK je prizývaný aj výkonný riaditeľ ZCHKS, ktorý zabezpečuje prípravu podkladov k rokovaniu a k realizácii prijatých opatrení.

9.2. Rada PK stanovuje metodické a organizačné postupy a zásady vedenia a riadenia PK, kontroluje ich plnenie. Rada PK má právo zo závažných dôvodov pozastaviť, odmietnuť alebo zrušiť členstvo v PK. K týmto dôvodom patrí napr. výrazné zhoršenie úrovne a zdravotného stavu chovu, hrubé nedostatky v evidencii, porušovanie štatútu PK a pod. Z rovnakých dôvodov je možné odmietnuť i zápis jednotlivých zvierat, hlavne žrebcov, do PK.

 

10. Vystavovanie dokladov o pôvode

Doklady o pôvode je oprávnený vydávať ZCHKS - družstvo, ktoré potvrdzuje správnosť Potvrdenia o pôvode (POP) koňa. ZCHKS – družstvo je oprávnená organizácia, ktorá je Ministerstvom pôdohospodárstva SR poverená vedením PK plemena Nonius pre plemenné kone zapísané v PK. Oficiálny doklad je:

Potvrdenie o pôvode koňa – toto potvrdenie vydáva ZCHKS na všetky mladé a dospelé kone. Potvrdenie o pôvode koňa sa vystavuje po zaregistrovaní a označení žriebäťa a po zaslaní potvrdeného pripúšťacieho lístku na ZCHKS; u starších koní musí žiadateľ predložiť objednávku (žiadosť) s originálom riadne vyplneného pripúšťacieho lístku alebo relevantného dokladu o nadobudnutí koňa a grafickým popisom koňa. Potvrdenie má platnosť oficiálneho dokladu o pôvode a je možné využiť ho pri predaji, výstavách, zvodoch, likvidácií poistných udalostí a pod.

Pri overovaní zistených pôvodov môže žiadať organizácia určená k vedeniu PK overenie pôvodu podľa DNA.

 

11. Označovanie a identifikácia koní

11.1. Všetky kone sa označujú výpalom.

11.2. Systém označovania závisí od špecifikácie chovu:

11.2.1. Šľachtiteľské (chránené) chovy vypaľujú žriebätá pred odstavom kmeňovým označením otca a rodovým znakom matky v ľavom sedle, poradovým číslom žriebäťa po otcovi v pravom sedle a vlastníckym symbolom na ľavom stehne.

11.2.2. V zemskom chove sa žriebätá vypaľujú pred odstavom kmeňovým označením otca a rodovým znakom matky v ľavom sedle, poradovým číslom žriebäťa po otcovi v pravom sedle a symbolom SK na ľavom stehne. Na pravé stehno žriebäťa môže po schválení radou PK plemena Nonius chovateľ v zemskom chove vypáliť vlastnícky symbol, ktorý však nie je povinnou súčasťou označovania koní.

11.3. Výška vypálených čísel je 3,5 – 4 cm.

11.4. Pri zápise žrebcov a kobýl do PK sa im evidenčne prideľuje základné číslo, ktoré sa nevypaľuje (zvieratá sú označené matričnými číslami).

11.5. Identifikácia a overovanie pôvodu podľa DNA testu

11.5.1. Identifikácia pôvodu pomocou DNA testu je bezpodmienečne nutná pred zápisom žrebca do PK. Náklady znáša v tomto prípade ten, kto požiadal o licenciu a zápis žrebca.

11.5.2. U každého zapísaného koňa, príp. u koňa predvedeného k zápisu a u žriebäťa, ktoré má byť registrované, môže Zväz žiadať výsledky overovania pôvodu DNA testom. Výsledky DNA testu sú uložené vo Zväze.

12.5.3. Pred vystavením Potvrdenia o pôvode koňa sa musí vykonať overenie pôvodu podľa DNA testu v týchto prípadoch:

a/ žriebä sa narodilo z inseminácie alebo embryotransferu, náklady znáša chovateľ.

b/ ak existujú pochybnosti o udanom pôvode v prípade, že:

- kobyla bola v priebehu ruje pripustená dvomi alebo viacerými žrebcami;

- žriebä nebolo identifikované pod matkou;

- keď je posledný dátum pripustenia kobyly v rozpore s dátumom ožrebenia kobyly;

- keď farba potomka nesúhlasí s farbou rodičov, pokiaľ sú títo ryšiaci a žriebä má inú farbu ako ryšavú, alebo je žriebä beluš a ani jeden z rodičov nie je beluš.

V týchto prípadoch znáša náklady chovateľ alebo majiteľ koňa.

12. Pomenovanie koní

Plemenné žrebce – dňom platnosti zápisu do PK dostane každý žrebec novo zapísaný do PK kmeňové označenie, ku ktorému sa priraďuje rímske číslo označujúce poradie pepiniera v danej línii (kmeni).

Plemenné kobyly – pomenovanie plemenných kobýl je ľubovoľné. Pri kobylách zapísaných v hlavnej PK sa používa podobný systém pomenovania ako u žrebcov.

 

13. Členstvo v plemennej knihe

Členstvo v Plemennej knihe plemena Nonius poznáme riadne, pridružené a evidované.

13.1. Riadnymi členmi PK sú automaticky všetci členovia Zväzu, ktorí vlastnia kone plemena Nonius, ktoré prihlásia do PK. Účasť riadnych členov vyplýva priamo z ich členstva vo Zväze a nevyžaduje si ďalšie opatrenia.

13.2. Pridruženými členmi PK môžu byť majitelia koní, ktorí spĺňanú nasledujúce podmienky:

a/ podajú písomnú prihlášku k zapísaniu svojich žrebcov a kobýl do PK plemena Nonius

b/ uhradia registračné poplatky

c/ zaviažu sa k dodržaniu Štatútu PK plemena Nonius

d/ nechajú zapísať kobylu alebo žrebca do PK po schválení Štatútu PK

13.3. Evidovaný člen je majiteľ koňa, ktorý spĺňa podmienky pre vystavenie potvrdenia o pôvode.

13.4. Práva a povinnosti riadnych, pridružených a evidovaných členov PK vyplývajú z tohto štatútu.

 

14. Medzinárodná spolupráca

14.1. ZCHKS zaisťuje medzinárodnú spoluprácu s chovateľskými zväzmi a organizáciami združujúcimi chovateľov Noniusa podobného chovateľského cieľa hlavne pri riešení a inovácii metodických, organizačných a technických postupov vedenia PK, pri vymedzení a uznaní podkladov pre medzinárodný obchod s plemennými zvieratami a pod.

14.2. ZCHKS ako nositeľ PK je garantom PK plemena Nonius voči zahraničiu.

 

15. Finančné predpisy plemennej knihy

15.1. Vedenie PK je účelovou činnosťou vykonávanou v prospech členov PK a systematického a efektívneho rozvoja plemena. Náklady spojené s vedením PK a zaistením technického a organizačného rozvoja PK sa uhrádzajú z poplatkov za vybrané úkony, platených majiteľmi zvierat, z dotácií, prípadne z aktivít ZCHKS, z organizácií poverených výkonom jednotlivých činností, z dedičstva a darov.

15.2. Výšku poplatkov a spôsob hospodárenia určuje finančný poriadok PK, ktorý je nedeliteľnou súčasťou Štatútu PK plemena Nonius. Finančný poriadok stanoví a aktualizuje ZCHKS. Zásady finančných predpisov a hospodárenia PK podliehajú schváleniu predstavenstvom ZCHKS.

 

16. Prechodné a záverečné ustanovenia

16.1. Plemenné kone (t.j. žrebce, kobyly, mladé kone v odchove) evidované v centrálnej evidencii, ktorých majitelia sa prihlásili k členstvu v PK plemena Nonius, sa považujú za zapísané podľa tohto štatútu a budú začlenené do príslušných oddielov PK.

16.2. Údaje zo skúšok výkonnosti, z reprodukcie a ďalšie údaje uložené v centrálnej evidencii, príp. vedené v chovoch, sa považujú za údaje PK podľa tohto štatútu.

16.3. Rodičia a ďalší predkovia koní, evidovaní v centrálnej evidencii, sa považujú za zapísaných do PK.

16.4. Zápis a začlenenie koní do PK majú trvalú platnosť.

16.5. Potvrdenie o pôvode koňa

Majiteľom všetkých koní plemena Nonius bude vystavené Potvrdenie o pôvode koňa na základe splnenia hore uvedených náležitostí. Po schválení štatútu PK plemena Nonius Ministerstvom pôdohospodárstva SR sa vystavujú potvrdenia o pôvode len podľa tohto štatútu.

16.6. Výpisy z plemennej knihy kobýl a žrebcov budú vyhotovené podľa platných smerníc.

16.7. Zmeny štatútu plemennej knihy vstupujú do platnosti dňom schválenia MP SR.

16.8. Súčasne s nadobudnutím platnosti príslušných ustanovení štatútu sa ruší doterajší štatút plemennej knihy a metodické pokyny pre vedenie PK.

16.9. Všetky zmeny v štatúte, odsúhlasené radou PK plemena Nonius, nadobúdajú účinnosť dňom schválenia Ministerstvom pôdohospodárstva SR.

 

17. Finančný poriadok Plemennej knihy plemena Nonius

Hospodárenie plemennej knihy sa riadi týmto finančným poriadkom, ktorý je nedeliteľnou súčasťou Štatútu PK koní plemena Nonius. Finančný poriadok (ďalej len FP) vydáva ZCHKS na základe ustanovenia čl. 15 štatútu plemennej knihy a zásad schválených valným zhromaždením ZCHKS.

17.1. Účelom FP je stanoviť jednotné, platné a kontrolovateľné pravidlá finančnej účasti členov PK na tvorbe zdrojov potrebných pre vedenie PK.

17.2. Predmet finančnej činnosti

Členovia PK sa zúčastňujú na tvorbe zdrojov formou poplatkov za vymedzené úkony spojené s vedením PK, menovite za:

a/ Vstupný zápis majiteľa koní do plemennej knihy

b/ Zápis a označenie žriebäťa

c/ Zápis kobyly do PK

d/ Zápis žrebca do plemennej knihy

e/ Licencia žrebca na príslušný rok

f/ Potvrdenie o pôvode koňa

g/ Výpis z plemennej knihy

h/ Pas koňa

17.3. Poplatky

Sadzobník poplatkov za jednotlivé úkony PK navrhuje a schvaľuje predstavenstvo ZCHKS. Príjmy podľa sadzobníka sú súčasťou rozpočtu ZCHKS a dávajú sa na vedomie valnému zhromaždeniu. Sadzobník vydáva alebo predkladá predstavenstvo ZCHKS na obdobie najmenej 1 roka, a je povinné oboznámiť s ním všetkých členov plemennej knihy. Schválený sadzobník pre dané obdobie tvorí nedeliteľnú súčasť FP.

17.4. Účtovanie poplatkov

Poplatky sa účtujú takto:

a/ na základe prihlášky do zväzu;

b/ na mieste pracovníkovi, ktorý označuje žriebätá;

c/ na mieste pracovníkovi, ktorý zapisuje kobyly do PK;

d/ po licentácii žrebca a zapísaní do PK formou platby za dobierku pri zaslaní dokumentácie;

e/ fakturáciou zväzom so splatnosťou k 1.2. príslušného roka;

f/ na dobierku;

g/ za uskutočnenie predvýberu žrebca, pričom predvýbery žrebcov prihlásených
do 100-dňového testu sa uskutočnia v období cca 3 mesiace pred zaradením do testu.

Fakturácia sa riadi všeobecne záväznými predpismi. Neplatenie faktúr má za následok spolu s opatreniami vyplývajúcimi zo všeobecne záväzných predpisov pozastavenie alebo zrušenie výberu žrebca. Platcami poplatkov sú majitelia koní.

17.5. Záverečné ustanovenia

FP vstupuje do platnosti dňom vyhláseným predstavenstvom ZCHKS.

Jednotlivé položky môžu byť vyhlasované postupne v súlade s prípravou nového systému PK a uplatnením príslušných ustanovení.

 Ministerstvo pôdohospodárstva SR schválilo toto znenie štatútu plemennej knihy, a udelilo oprávnenie k zriadeniu a vedeniu plemennej knihy plemena Nonius.

 


V Bratislave dňa 16.01.2006

Vydal:

© Zväz chovateľov koní na Slovensku - družstvo, 2006

Moravecká 32

951 93 Topoľčianky

Slovenská republika

Tel: 00421 / 37 630 15 59

Fax: 00421 / 37 630 15 59

Web: www.horses.sk

E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Náklad: 50 kusov

 

Zostavili:

doc. Ing. Marko Halo, PhD., Ing. František Grácz, doc. PhDr. Slavomír Magál, CSc.,
Ing. Peter Görözdi, Ing. Eugen Feherváry,

 

Technická spolupráca: Ing. Lenka Polyaková

 

 

 
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Prečítajte si

Reklamný prúžok
Main page Contacts Search Contacts Search