Plemenné žrebce 2024

Reklamný prúžok

Plemenné žrebce a ID

friz.jpg
Správna chovateľská prax
Správna chovateľská prax
Užívateľské hodnotenie: / 0
SlabéDobré 
Obsah článku
Správna chovateľská prax
4. Všeobecné požiadavky na ochranu koňovitých
5. Požiadavky na chovné zariadenia pre koňovité
6. Špecifické požiadavky na ochranu koňovitých
7. Ustajnenie koní
Prílohy - Minimálne požiadavky na ustajňovaciu plochu pre koňa
Prílohy - Požiadavky na zdravie koňovitých:
Celý článok

alebo to základné, čo treba vedieť a dodržiavať v chove koní ... 

Od roku 1990 sa výrazne zmenili organizačné a ekonomické podmienky chovu koní v SR so závažnými negatívnymi dôsledkami na jeho stav. Populácia koní v SR trvalo klesá a Slovensko patrí ku krajinám s najmenším počtom chovaných koní na obyvateľa a s najnižšou hustotou koní na km2 rozlohy. Prestal existovať systematicky budovaný zemský chov cez žrebčince. V chove koní došlo k preskupeniu chovateľskej základne, kde v súčasnom období tvoria časť chovatelia bez praktických skúseností v chove koní, orientujúci sa na športové a rekreačné využitie koní. Chov koní na Slovensku však nemá len nadstavbovú funkciu. Majoritná časť populácie je zapojená do plemenitby, výrazná časť sa používa v lesníctve pri ťažbe dreva.

Zväz chovateľov koní na Slovensku /ďalej len ZCHKS/ ako uznaná chovateľská organizácia, poverená MP SR vedením plemenných kníh koní na Slovensku, pociťuje absenciu vykonávacích predpisov, ktoré by stanovovali podmienky na chov koní jednotlivých plemien, kategórii a chovov koní. Z uvedeného dôvodu sa ZCHKS rozhodol prijať smernicu „Správnej chovateľskej praxe v chove koní“, ktorá by stanovovala podmienky:

 • a/ všeobecné požiadavky na ochranu koňovitých
 • b/ špecifické požiadavky na ochranu koňovitých
 • c/ požiadavky na chovné zariadenia pre koňovité
 • d/ špeciálne podmienky na ustajnenie koňovitých


3. Základné pojmy

 1. Ustanovenie tejto smernice sa vzťahuje na všetky koňovité a ich krížence, vrátane poníkov.
 2. Chovateľským zariadením je zariadenie určené na chov koní s možnosťou ich rozmnožovania.
 3. Plemenný žrebec je jedinec zapísaný v plemenných knihách, ktorému bolo v danom roku vystavené potvrdenie o spôsobilosti na plemenitbu v zmysle zákona.1
 4. Plemenná kobyla je jedinec zapísaný v jednotlivých oddieloch plemenných kníh, ktorého rodičia sú zapísaní v plemennej knihe toho istého plemena, alebo kôň, ktorý môže byť zapísaný do plemennej knihy.2
 5. Potvrdenie o pôvode koní je doklad, na ktorom je vyznačený pôvod a úžitkové vlastnosti koní na základe údajov z plemennej knihy, alebo z plemenného registra a výsledkov kontroly úžitkovosti. Slúži ako doklad o vlastníctve koňa.3
 6. Pas koní je identifikačný doklad koňovitých, ktorý vystavuje poverená plemenárska organizácia. Neslúži ako doklad o vlastníctve koňa.4
 7. Inseminačná stanica je zariadenia na získavanie, ošetrovanie, uchovávanie a expedíciu žrebčieho spermatu.
 8. Výcvik koní je príprava koní pod dohľadom odborne spôsobilej osoby.

  

jazdecke

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Svet koní 3-4/2023

Reklamný prúžok

Recenzia

Reklamný prúžok
Main page Contacts Search Contacts Search