Plemenné žrebce 2022

Reklamný prúžok

Plemenné žrebce a ID

arab.jpg
Štatút plemennej knihy Norik muránsky
Štatút plemennej knihy Norik muránsky

Chovateľský program plemena Norik muránskeho typu zahrňuje všetky dôležité opatrenia potrebné k ďalšiemu rozvoju plemena s ohľadom na chovný cieľ. Tento program je realizovaný vybranými chovateľskými metódami, hodnotením exteriéru a interiéru, výkonnostnými skúškami, stanovením plemennej hodnoty a selekčnými opatreniami. Do chovateľského programu sú zahrnuté všetky žrebce a kobyly zapísané v plemennej knihe.

Cieľom chovateľského programu je zabezpečenie a sústavné skvalitňovanie genetickej úrovne celej populácie v požadovanom smere. Základné vlastnosti plemena a jeho požadovanú úroveň určuje chovný cieľ a štandard plemena. Chovateľský program stanoví metódy a postup šľachtenia celej populácie s vyústením do chovného cieľa, ktorý sa bude priebežne aktualizovať.

Základné kritériá štatútu plemennej knihy

Právnym základom štatútu plemennej knihy (ďalej PK) je Zákon NR SR o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat č. 194/98 Z. z., Zákon NR SR o ochrane zvierat č. 115/95 Z. z., STN 46 6310 Plemenné kone z roku 1995, Chovateľský program Norika muránskeho typu, Finančný poriadok a Stanovy Zväzu chovateľov koní na Slovensku – družstvo (ďalej ZCHKS resp. Zväz).

 

1. Súčasný stav

1.1. Charakteristika vývoja šľachtenia

História chovu koní Norika muránskeho typu sa začala odvíjať v období 50-tych rokov 20. storočia, keď bol v roku 1950 zriadený na Veľkej Lúke pri Muráni žrebčín. Dôvodom založenia chovu koní bola potreba produkcie koní pre lesné hospodárstvo a pre armádu.

Počas svojej existencie je pre žrebčín charakteristická niekoľkonásobná zmena chovného cieľa ako výsledok meniacich sa požiadaviek na exteriér a úžitkovosť ťažných koní zo strany lesného hospodárstva, pričom jednotlivé etapy nie sú presne časovo ohraničené a navzájom sa prelínajú.

V chove koní Norika muránskeho typu rozlišujeme tri základné etapy:

1) Chov huculov v čistokrvnej forme.

2) Zmohutňovací proces hucula krížením s plemenami fjord, hafling a Norik.

3) Chov s využívaním čistokrvného Norika.

Základom chovu koní na Muráni bolo v začiatkoch plemeno hucul. Napriek prednostiam hucula – vytrvalosti, obratnosti, odolnosti, nenáročnosti na chovné prostredie a výživu, už v polovici päťdesiatych rokov požadovali lesné závody kone s väčším telesným rámcom a vyššou živou hmotnosťou. Preto sa pristúpilo k zmohutňovaciemu procesu hucula krížením s plemenami fjord, hafling a Norik. Cieľom tohto procesu malo byť vyšľachtenie slovenského horského koňa s mohutnejším telesným rámcom pri zachovaní dobrých úžitkových vlastností huculského plemena. Proces šľachtenia slovenského horského koňa bol v roku 1968 prerušený. Cieľ sa čiastočne podarilo splniť, ale nezachovali sa žiadne seriózne podklady vyhodnocujúce tento proces, nedosiahla sa tvarová a typová vyrovnanosť podľa šľachtiteľského cieľa, preto nemôžeme hovoriť o samostatnom plemene.

Koncom 60-tych rokov došlo k prerušeniu šľachtenia slovenského horského koňa. Dôvodom bola snaha o rýchle uspokojenie požiadaviek lesných závodov o kone s väčším telesným rámcom a hmotnosťou. Pristúpilo sa k nákupu chladnokrvných kobýl z Čiech a Moravy, ktoré sa pripúšťali importovanými norickými žrebcami, ich potomkami ako aj žrebcami z vlastného chovu.

V druhej polovici 70-tych rokov sa v plemenitbe využili žrebce plemena sliezsky Norik a žrebec plemena maďarský chladnokrvník, ktorý sa však, tak ako aj kobyly tohto plemena, v ďalšom chove neuplatnil.

Začiatkom 80-tych rokov sa v chove Norika muránskeho typu využívajú iba žrebce plemena Norik v čistokrvnej forme, ktorý plne vyhovuje požiadavkám lesnej prevádzky. Cieľom bolo postupne realizovať prevodné kríženie v tej dobe veľmi heterogénneho stáda matiek. Tento koncepčný zámer zohľadňuje požiadavky lesnej prevádzky a hovorí o potrebe chovu Norika.

Chovná oblasť Norika muránskeho typu je vymedzená územím Slovenskej republiky. Najväčší chov Norika muránskeho typu je v stredisku chovu koní v Dobšinej, kde je jeho chov uznaný Ministerstvom pôdohospodárstva SR ako chránený chov. V súčasnosti je Správa chovu koní Muráň so sídlom v Dobšinej samostatnou správou lesného závodu Lesov SR v Revúcej. Zameraná je na chov koní plemena Norik muránskeho typu, na produkciu ťažných koní pre potreby lesného hospodárstva a na produkciu plemenných žrebcov pre zemský chov.

1.2. Chovný cieľ

Chovným cieľom je chladnokrvný kôň chovaný na vyššie uvedenom génovom základe, dospievajúci vo štvrtom roku, stredne veľkého až veľkého obdĺžnikového rámca, s dobrým osvalením. Hlava ťažšia, s výrazným okom, krk stredne dlhý, stredne vysoko nasadený, s mierne výrazným kohútikom, lopatka dobre uhlovaná, priestranný, stredne hlboký, dlhší a oválny hrudník, stredne dlhá, oválna panva, mierne štiepený a sklonený zadok. Je to kôň silný, kostnatý, suchý, s menším výskytom štetín, kopytá pevné, pružné, dobre utvárané. Kĺby menej výrazné, sponka krátka, pevná.

Norik muránskeho typu je pracovitý a dobre ovládateľný kôň primeraného temperamentu, dobrého charakteru, dobre živiteľný, pohyblivý, so stredne priestornou chôdzou. Vhodný pre horské oblasti.

Základné telesné miery koní vo veku 4 rokov by mali dosiahnuť:

Ukazovateľ

žrebce

kobyly

min.


min.


výška na kohútiku (VK) pásmová (cm)

165

168

165

168

výška na kohútiku (VK) palicová (cm)

156

160

155

159

obvod hrudníka (OH) (cm)

190

198

190

199

obvod záprstia (cm)

23,0

23,8

22,0

22,7

živá hmotnosť (kg)

590

650

580

625

rozdiel OH a pásmovej VK (cm)

18

27

18

28

 


2. Metódy selekcie (výberu)

a/ Zlepšovanie interiéru a exteriéru chovných koní sa prevádza systematickým výberom (selekciou).

b/ Kone môžu byť zapísané do plemennej knihy vtedy, keď budú zhodnotené nasledujúce kritériá:

2.1. Pôvod

Pri jeho posudzovaní sa uprednostňujú jedince s rodičmi a ďalšími predkami zapísanými do plemenných kníh. Pôvod musí byť po stránke krvných kombinácií čo najhomogénnejší.

2.2. Posudzovanie zovňajška (exteriéru)

Pri posudzovaní zovňajška sa hodnotí predovšetkým plemenný typ, pohlavný výraz, telesná stavba, korektnosť a pravidelnosť chodov, ich kmihuplnosť, priestrannosť a ďalej celkový dojem koňa. Minimálna palicová výška na kohútiku pri zápise do hlavnej a pomocnej plemennej knihy je u kobýl 155 cm, u žrebcov 156 cm. Metodické zásady stanovuje Rada PK plemena Norik muránskeho typu.


2.3. Posudzovanie výkonnosti

Posudzovanie sa prevádza pri skúškach výkonnosti žrebcov a pri zápise kobýl do plemenných kníh. Posudzuje sa predovšetkým charakter, temperament, ochota k práci, korektnosť a pravidelnosť chôdze, zdravie, konštitučná tvrdosť a životnosť koňa.

2.4. Pri posudzovaní vlastností koní sa používa bodové hodnotenie škály 1 – 10 (pozri STN 46 6310 Plemenné kone).

2.5. Ako ďalšie selekčné kritériá sa používajú:

- hodnotenie % plodnosti u žrebcov a natality v minulých pripúšťacích obdobiach

- kontrola dedičnosti úžitkových vlastností pomocou hodnotenia potomstva hlavne pri triedení žriebät a na prehliadkach

- hodnotenie dlhovekosti v reprodukčnom procese kobýl

- dobre plodné (3 žriebätá v 5 chovných rokoch)

- veľmi plodné (6 žriebät v 8 chovných rokoch alebo celkom 10 narodených žriebät)


3. Použitie iných plemien

3.1. Použitie jedincov iných chovných populácií sa riadi odsúhlasením Radou plemennej knihy plemena Norik muránskeho typu, a to vždy individuálne v konkrétnych prípadoch.

3.2. Po zápise žrebcov iných plemien do plemenných kníh Norika muránskeho typu sú tieto postavené na rovnakú úroveň ako žrebce Norika muránskeho typu, vrátane ich potomstva.

3.3. O spôsobe a rozsahu použitia žrebcov a kobýl iných plemien rozhoduje Rada PK plemena Norik muránskeho typu.


4. Úloha a náplň plemennej knihy

4.1. Účelom PK je zabezpečovať cieľavedomé a sústavné zdokonaľovanie genetickej úrovne chovanej populácie koní plemena Norik muránskeho typu v záujme zvyšovania výkonnosti a konkurenčnej schopnosti.

4.2. Pre splnenie tejto úlohy organizácia, ktorá je nositeľom PK, sama alebo v spolupráci s inými organizáciami:

 • stanoví štandard plemena a chovný cieľ, vrátane programu, metód šľachtenia, rozsahu a metód testovania úžitkových vlastností a telesných znakov (exteriéru)

 • usmerňuje a hodnotí vývoj plemena

 • registruje chovy, plemenné zvieratá a ich potomstvo v PK - registruje a potvrdzuje pôvod a chovnú hodnotu plemenných zvierat

 • stanoví parametre pre výber plemenných zvierat vybraných na reprodukciu populácie a podieľa sa na ich výbere

 • nadväzuje a udržiava kontakty so zahraničnými organizáciami podobného poslania

 • zverejňuje informácie o stave a výsledkoch PK a o kvalitatívnych kategóriách zvierat v spolupráci s organizáciou určenou na vedenie centrálnej evidencie

4.3. Plemenná kniha plemena Norik muránskeho typu je jednotná a otvorená. Jednotnosť PK vyjadruje skutočnosť, že v rámci SR sa zriaďuje jedna PK pre dané plemeno. Otvorenosť PK znamená, že je prístupná pre všetkých chovateľov aj v budúcnosti, a že do nej môžu byť zapísané za stanovených podmienok žrebce a kobyly, ktoré nepochádzajú z rodičov zapísaných do PK, majú známy pôvod a vykazujú typické znaky plemena (imigrácia génov).


5. Chovná populácia

K chovnej populácii patria všetky jedince (žrebce aj kobyly) narodené na území Slovenskej republiky a zapísané v plemenných knihách Norika muránskeho typu (prípadne v pomocných knihách Norika muránskeho typu). Ďalej sem patria jedince uvedeného plemena v zahraničí, ktoré boli prihlásené a zapísané do PK pri splnení všetkých podmienok štatútu PK.

5.1. Chovateľské metódy zväzu napĺňajú chovný cieľ metódou čistokrvného chovu. Čistokrvným chovom rozumieme párenie (pripárovanie) jedincov chovnej populácie. Príliv génov iných plemien koní je možný len po schválení Radou PK plemena Norik muránskeho typu.

5.2. Použitie iných plemien sa riadi Chovateľským programom Norika muránskeho typu, a to ako u žrebcov, tak u kobýl, a musí byť v zvláštnych prípadoch na návrh rady PK potvrdené predstavenstvom Zväzu.


6. Chovateľská komisia

Posudzovanie exteriéru a úžitkových vlastností žrebcov a kobýl vrátane ich potomstva sa uskutočňuje v súlade so stanoveným chovateľským programom členmi chovateľskej komisie, menovanej Zväzom na dobu 3 rokov. Výsledok rokovaní komisie je dosiahnutý väčšinou hlasov. Pri rovnakom počte hlasov rozhoduje hlas predsedu komisie. Členovia komisie musia spĺňať podmienky zákona č. 194/98 Z.z., § 10 o odbornej spôsobilosti.

6.1. Chovateľská komisia pre hodnotenie kobýl a potomstva

Komisia je trojčlenná a pozostáva z 1 člena Rady PK plemena Norik muránskeho typu a 2 hodnotiteľov koní Norika muránskeho typu.

6.2. Chovateľská komisia pre žrebce

6.2.1. Pre hodnotenie skúšok výkonnosti po staničnom teste

Komisia je minimálne 5-členná, pozostáva z 1 člena Rady PK Norika muránskeho typu, 3 hodnotiteľov Norika muránskeho typu a 1 zástupcu ŠVPS.

6.2.2. Pre ostatné hodnotenie žrebcov

Komisia je minimálne 3-členná, zložená z predsedu výberovej komisie alebo ním menovaného zástupcu (člena výberovej komisie), 1 člena Rady PK plemena Norik muránskeho typu a 1 hodnotiteľa Norika muránskeho typu. Ak je členom komisie chovateľ alebo majiteľ hodnoteného žrebca, nebude sa prihliadať na jeho hodnotenie.

6.3. Udelenie základného výberu žrebcov robí príslušná Výberová komisia MP SR.

Výberová komisia určí pravidlá výberu žrebcov, ktoré budú v súlade s týmto štatútom a s Chovateľským programom Norika muránskeho typu.


7. Charakteristika a členenie plemennej knihy

Charakteristika a členenie PK je obsiahnuté v STN 46 6310 Plemenné kone, vrátane potrebnej základnej chovateľskej dokumentácie (t.j. pripúšťací register, pripúšťací lístok, potvrdenie o pôvode koňa).

7.1. Plemenná kniha zahŕňa:

 • register chovateľov (ďalej len RCH)

 • plemenný register (ďalej len PR)

 • pripúšťací register (ďalej len PrR)

7.1.1. V RCH sú evidovaní všetci riadni, pridružení a evidovaní členovia.

7.1.2. V PR je evidované samčie a samičie potomstvo žrebcov a kobýl, ktoré nie je zahrnuté do chovateľského programu (ich použitie nie je v súlade s chovateľským programom).

7.1.3. V PrR sú evidované všetky pripustené kobyly a pripúšťajúce žrebce, vrátane prevedených inseminácií a transferu embryí.

V rámci PrR sa vedie nasledovná plemenárska dokumentácia:

 • pripúšťací lístok bielej farby potvrdí CE a po potvrdení ho dostane majiteľ žrebca

 • pripúšťací lístok červenej farby je archivovaný v CE

 • hlásenka o narodení žriebäťa (modrej farby) patrí majiteľovi kobyly a zároveň je hlásenkou o narodení žriebäťa, pri úhyne žriebäťa sa archivuje na CE

 • hlásenka o narodení žriebäťa (zelenej farby) je archivovaná v ZCHKS - družstvo.

7.2. Plemenná kniha sa delí na:

 • plemennú knihu žrebcov

 • plemennú knihu kobýl

7.2.1. Plemenná kniha žrebcov

PK žrebcov sa nečlení. Do PK žrebcov sa zapisujú žrebce po splnení špecificky daných podmienok stanovených v zákonných normách a v smerniciach Rady PK plemena Norik muránskeho typu, po splnení ustanovení chovateľského programu a tohto štatútu, prihlásením žrebca do PK a predložením Potvrdenia o pôvode koňa.

Plemenným žrebcom plemena Norik muránskeho typu môže byť len jedinec pochádzajúci z čistokrvnej plemenitby a z matky zapísanej v HPK (hlavná plemenná kniha), ktorej majiteľ ju prihlási do PK. Žrebce plemena Norik muránskeho typu, pôsobiace v plemenitbe do schválenia Štatútu PK Norika muránskeho typu, a žrebce spĺňajúce požiadavky tohto štatútu, ktorých majitelia ich prihlásili do PK, budú automaticky zapísané do PK s rovnakým číslom a menom. Z dôvodu málo početnosti plemena môžu byť do PK žrebcov zaradené i plemenné žrebce fylogeneticky príbuzných plemien po odsúhlasení Radou PK plemena Norik muránskeho typu.

Pokiaľ sa pri zápise žrebca vychádzalo z chybných predpokladov čo sa týka pôvodu, môže sa uskutočniť zmena zápisu.

7.2.2. Plemenná kniha kobýl

Do PK kobýl sa v prvej etape zapisujú všetky kobyly príslušného plemena, ktorých majitelia ich prihlásia do PK, a ktoré sú evidované v rámci centrálnej evidencie, s výnimkou tých, ktoré jednotliví majitelia vylúčia. V ďalšej etape sú priebežne zapisované jednotlivé kobyly po splnení špecificky daných podmienok stanovených v zákonných normách, v smerniciach Rady PK plemena Norik muránskeho typu a v chovateľskom programe, pokiaľ neboli na základe rozhodnutia chovateľa z PK individuálne vylúčené. Vylúčené kobyly môžu byť znovu zapísané.

Chladnokrvné kobyly evidované v centrálnej evidencii a zapísané do PK do schválenia Štatútu PK Norika muránskeho typu a kobyly spĺňajúce požiadavky tohto štatútu, ktorých majitelia ich prihlásia do PK, budú automaticky zapísané do PK s rovnakým číslom a menom.

PK kobýl je členená do dvoch oddielov:

7.2.2.1. Hlavná plemenná kniha (HPK)

Otec a otec matky kobyly v priamej materskej línii do 4. generácie predkov musí byť príslušníkom vlastnej chovnej populácie plemena alebo takej populácie, ktorá spĺňa zámery a ciele chovateľského programu Norika muránskeho typu, podiel príslušných génov (krvi) daného plemena v 4. generácii predkov musí dosiahnuť najmenej 87,5 %.

Výsledné hodnotenie typu, exteriéru a posudzovaných úžitkových znakov musí dosiahnuť najmenej 7,1 bodu.


Hlavná plemenná kniha musí obsahovať:

a/ životné číslo koňa

b/ základné číslo a meno v plemennej knihe

c/ dátum narodenia (deň, mesiac a rok)

d/ plemeno a pohlavie

e/ základnú farbu a podrobný popis odznakov, vírov a výpalov, základné telesné rozmery

f/ výslednú klasifikáciu pri zápise do plemennej knihy

g/ životné alebo základné číslo a meno otca a matky

h/ meno a adresu chovateľa

ch/ meno a adresu majiteľa - aktuálny stav

i/ dátum zápisu do plemennej knihy

j/ dátum a dôvod vyradenia z plemennej knihy

k/ u koní narodených z inseminácie alebo embryotransferu overenie pôvodu DNA testom

l/ výsledky v chove, príp. výsledky výkonnostných skúšok

m/ u plemenných žrebcov potvrdenie o stanovení DNA genotypu

n/ u koní trvalo označených čipom dovezených zo zahraničia DNA genotyp

7.2.2.2. Plemenná kniha (PK)

Otec a otec matky kobyly v priamej materskej línii do 4. generácie predkov musí byť príslušníkom vlastnej chovnej populácie plemena, alebo takej populácie, ktorá spĺňa zámery a ciele chovateľského programu Norika muránskeho typu, podiel génov (krvi) daného plemena v 4. generácii predkov musí dosiahnuť najmenej 82,5 %.

Výsledné hodnotenie typu, exteriéru a posudzovaných úžitkových znakov musí dosiahnuť najmenej 6,1 bodu.

7.3. Dodatočné zmeny zápisu

Pokiaľ sa pri zápise kobyly vychádzalo z chybných predpokladov čo sa týka pôvodu, môže sa uskutočniť zmena zápisu.

7.4. Vyššie zaradenie kobyly

Kobyly, ktoré sú zapísané do jedného z oddielov plemennej knihy, môžu byť na základe zdôvodnenej žiadosti v stanovenom termíne znovu predvedené pred komisiu, a na základe posúdenia môže byť zaradenie kobyly opravené.

7.5. Štátna plemenná kniha (ŠPK)

Po splnení kritérií pre zapísanie kobyly do registra ŠPK bude zápis navrhnutý na schválenie oprávnenej organizácii.

7.6. Odhlásenie kobýl

Odhlásenie kobýl musí majiteľ vykonať písomne, a to najneskôr 6 týždňov pred koncom roka. Vyškrtnutie v dôsledku smrti alebo nutného porazenia sa musí Zväzu ohlásiť bezodkladne.

7.7. Znovu zapísanie kobýl

Odhlásená kobyla môže byť kedykoľvek znovu zapísaná po písomnej správe majiteľa a pri zachovaní jej predchádzajúceho štatútu zapísania. Znovu zapísanie podlieha zaplateniu poplatku.

7.8. Zmena majiteľa žrebca alebo kobyly

Na základe písomného odhlásenia pôvodného majiteľa žrebca alebo kobyly sa zmena zaznamená do Plemennej knihy plemena Norik muránskeho typu. Predpokladom pre zápis je: - že nový majiteľ je riadnym, pridruženým alebo evidovaným členom zväzu;

- že žrebec alebo kobyla je zapísaná do niektorého oddielu plemennej knihy.

Zväz si k tomu vyžiada predloženie Potvrdenia o pôvode koňa.


7.9. Zmena údajov o chove

Všetky zmeny o chove, t.j. o chovateľovi (zmena bydliska, atď.), ďalej úhyn, predaj, zmena farby a odznaku, výsledky výkonnostných skúšok koňa a pod., musí chovateľ alebo majiteľ koňa písomne nahlásiť Zväzu do 14 dní od dátumu uskutočnenia zmeny.


8. Vedenie plemennej knihy

8.1. V rámci SR je zriadená PK pre Norika muránskeho typu. Vedením PK je na základe oprávnenia vydaného Ministerstvom pôdohospodárstva (MP SR) poverený Zväz chovateľov koní na Slovensku (ZCHKS).

8.2. ZCHKS môže na zmluvnom základe poveriť vybrané organizácie výkonom a zabezpečovaním jednotlivých činností spojených s vedením PK.

8.3. PK plemena Norik muránskeho typu je vedená formou počítačovej databázy a písomnou formou. Je priebežne aktualizovaná preberaním dát v závislosti od zavedenej štruktúry odovzdávania rôznych chovateľských informácií.

8.4. Správu, údržbu a novelizáciu softwaru PK zaisťuje ZCHKS priamo alebo prostredníctvom inej poverenej organizácie. Zmeny softwaru je možné robiť iba so súhlasom ZCHKS.


9. Rada plemennej knihy

Pre riadenie PK stanoví Zväz Radu plemennej knihy. Členov rady PK navrhuje a po schválení predsedníctvom ZCHKS menuje predseda ZCHKS na dobu 3 rokov.

9.1. Rada PK je minimálne päťčlenná, jedným z členov rady PK je výkonný riaditeľ ZCHKS, ktorý zabezpečuje prípravu podkladov k rokovaniu a k realizácii prijatých opatrení.

9.2. Rada PK stanovuje metodické a organizačné postupy a zásady vedenia a riadenia PK, kontroluje ich plnenie. Rada PK má právo zo závažných dôvodov pozastaviť, odmietnuť alebo zrušiť členstvo v PK. K týmto dôvodom patrí napríklad výrazné zhoršenie úrovne a zdravotného stavu chovu, hrubé nedostatky v evidencii, porušovanie štatútu PK a pod. Z rovnakých dôvodov je možné odmietnuť i zápis jednotlivých zvierat, hlavne žrebcov, do PK.


10. Vystavovanie dokladov o pôvode

Doklady o pôvode je oprávnený vydávať ZCHKS - družstvo, ktoré potvrdzuje správnosť Potvrdenia o pôvode (POP) koňa. ZCHKS je oprávnená organizácia, ktorá je Ministerstvom pôdohospodárstva SR poverená vedením PK plemena Norik muránskeho typu pre plemenné kone zapísané do PK. Oficiálny doklad je:

Potvrdenie o pôvode koňa – toto potvrdenie vydáva ZCHKS na všetky mladé a dospelé kone. Potvrdenie o pôvode koňa sa vystavuje po zaregistrovaní a označení žriebäťa a po zaslaní potvrdeného pripúšťacieho lístku na ZCHKS; u starších koní musí žiadateľ predložiť objednávku (žiadosť) s originálom riadne vyplneného pripúšťacieho lístku alebo relevantného dokladu o nadobudnutí koňa a grafickým popisom koňa. Tento doklad má platnosť oficiálneho dokladu o pôvode a je možné využiť ho pri predaji, výstavách, zvodoch, likvidácií poistných udalostí a pod.

Pri overovaní zistených pôvodov môže žiadať organizácia určená k vedeniu PK overenie pôvodu podľa DNA.


11. Označovanie a identifikácia koní

11.1. Všetky kone sa označujú výpalom alebo vymrazením.

11.2. Systém označovania závisí od špecifikácie chovu:

11.2.1. Šľachtiteľské (chránené) chovy vypaľujú žriebätá pred odstavom kmeňovým označením otca v ľavom sedle, poradovým číslom žriebäťa po otcovi v pravom sedle a vlastníckym symbolom na ľavom stehne.

11.2.2. V zemskom chove sa žriebätá vypaľujú pred odstavom kmeňovým označením otca v ľavom sedle, poradovým číslom žriebäťa po otcovi v pravom sedle a symbolom SK na ľavom stehne. Na pravé stehno žriebäťa môže chovateľ v zemskom chove vypáliť vlastnícky symbol schválený radou plemennej knihy, ktorý však nie je povinnou súčasťou označovania koní.

11.3. Výška vypálených čísiel je 3,5 – 4 cm.

11.4. Pri zápise žrebcov a kobýl do PK sa im evidenčne prideľuje základné číslo, ktoré sa nevypaľuje.

11.5. Identifikácia a overovanie pôvodu podľa DNA testu

11.5.1. Identifikácia pôvodu pomocou DNA je bezpodmienečne nutná pred zápisom žrebca do PK. Náklady znáša v tomto prípade ten, kto požiadal o licenciu a zápis žrebca.

11.5.2. U každého zapísaného koňa, resp. u koňa predvedeného k zápisu a u žriebäťa, ktoré má byť registrované, môže Zväz žiadať výsledky overovania pôvodu DNA testom. Výsledky DNA testu sú archivované vo Zväze.

11.5.3. Pred vystavením Potvrdenia o pôvode koňa sa musia urobiť overenia pôvodu DN testom v týchto prípadoch:

a) žriebä sa narodilo z inseminácie alebo embryotransferu; náklady znáša chovateľ.

b) ak existujú pochybnosti o udanom pôvode v prípade, že:

- kobyla bola v priebehu ruje pripustená dvomi alebo viacerými žrebcami;

- žriebä nebolo identifikované pod matkou.

V týchto prípadoch znáša náklady chovateľ alebo majiteľ koňa.


12. Pomenovanie koní

Plemenné žrebce – dňom platnosti zápisu do PK dostane každý žrebec novo zapísaný do PK meno, ktoré má rovnaké začiatočné písmeno ako meno otca. Už pridelené meno žrebcovi sa nesmie použiť pre iného žrebca, s výnimkou jeho vlastného brata, a to s dodatkom I, II a pod. Rovnaké meno bez dodatku môže byť použité u iného žrebca po uplynutí 16 rokov. V šľachtiteľských (chránených) chovoch sa pepinieri pomenúvajú kmeňovým označením otca, ku ktorému sa priraďuje rímske číslo označujúce poradie pepiniera v danej línii.

Plemenné kobyly – pomenovanie plemenných kobýl je ľubovoľné. Pri kobylách zapísaných v hlavnej PK sa odporúča použiť podobný systém pomenovania ako u žrebcov.

V prípade, že chovateľ narodeného koňa neuvedie v zelenej hlásenke meno registrovaného koňa, alebo nie sú dodržané všeobecné zvyklosti stanovené v čl. 12, potom meno koňa určí uznaná chovateľská organizácia.


13. Členstvo v plemennej knihe

Členstvo v Plemennej knihe plemena Norik muránskeho typu poznáme riadne, pridružené a evidované.

13.1. Riadnymi členmi PK sú automaticky všetci členovia Zväzu, ktorí vlastnia kone plemena Norik muránskeho typu, ktoré prihlásia do PK. Účasť riadnych členov vyplýva priamo z ich členstva vo Zväze a nevyžaduje si ďalšie opatrenia.

13.2. Pridruženými členmi PK môžu byť majitelia koní, ktorí spĺňanú nasledujúce podmienky:

a/ podajú písomnú prihlášku k zapísaniu svojich žrebcov a kobýl do PK

b/ uhradia registračné poplatky

c/ zaviažu sa k dodržaniu Štatútu PK plemena Norik muránskeho typu

d/ nechajú zapísať kobylu alebo žrebca do PK po schválení štatútu PK

13.3. Evidovaný člen je majiteľ koňa, ktorý spĺňa podmienky pre vystavenie potvrdenia o pôvode.

13.4. Práva a povinnosti riadnych, pridružených a evidovaných členov PK vyplývajú z tohto štatútu.


14. Medzinárodná spolupráca

14.1. ZCHKS zaisťuje medzinárodnú spoluprácu s chovateľskými zväzmi a organizáciami združujúcimi chovateľov regionálnych typov chladnokrvníka podobného chovného cieľa hlavne pri riešení a inovácii metodických, organizačných a technických postupov vedenia PK, pri vymedzení a uznaní podkladov pre medzinárodný obchod s plemennými zvieratami a pod.

14.2. ZCHKS ako nositeľ PK je garantom PK plemena Norik muránskeho typu voči zahraničiu.


15. Finančné predpisy plemennej knihy

15.1. Vedenie PK je účelovou činnosťou, vykonávanou v prospech členov PK a systematického a efektívneho rozvoja plemena. Náklady spojené s vedením PK a zaistením technického a organizačného rozvoja PK sa uhrádzajú z poplatkov za vybrané úkony, platených majiteľmi zvierat, z dotácií, prípadne z aktivít ZCHKS, z organizácií poverených výkonom jednotlivých činností, z dedičstva a darov.

15.2. Výšku poplatkov a spôsob hospodárenia určuje finančný poriadok PK, ktorý je nedeliteľnou súčasťou štatútu PK. Finančný poriadok stanoví a aktualizuje ZCHKS. Zásady finančných predpisov a hospodárenia PK podliehajú schváleniu predstavenstvom ZCHKS.


16. Prechodné a záverečné ustanovenia

16.1. Plemenné kone (t.j. žrebce, kobyly, mladé kone v odchove) evidované v centrálnej evidencii, ktorých majitelia sa prihlásili k členstvu v PK plemena Norik muránskeho typu, sa považujú za zapísané podľa tohto štatútu a budú začlenené do príslušných oddielov PK.

16.2. Údaje zo skúšok výkonnosti, z reprodukcie a ďalšie údaje, uložené v centrálnej evidencii, príp. vedené v chovoch, sa považujú za údaje PK podľa tohto štatútu.

16.3. Rodičia a ďalší predkovia koní, evidovaní v centrálnej evidencii, sa považujú za zapísaných do PK.

16.4. Zápis a začlenenie koní do PK majú trvalú platnosť.

16.5. Potvrdenie o pôvode koňa

Majiteľom všetkých koní plemena Norik muránskeho typu bude vystavené potvrdenie o pôvode koňa na základe splnenia hore uvedených náležitostí. Po schválení Štatútu PK plemena Norik muránskeho typu Ministerstvom pôdohospodárstva SR sa vystavujú potvrdenia o pôvode koňa len podľa tohto štatútu.

16.6. Výpisy z plemennej knihy kobýl a žrebcov budú vyhotovené podľa platných smerníc.

16.7. Štatút plemennej knihy vstupuje do platnosti dňom jeho schválenia MP SR.

16.8. Súčasne s nadobudnutím platnosti príslušných ustanovení štatútu sa ruší doterajší štatút a metodické pokyny pre vedenie PK.

16.9. Všetky zmeny v štatúte, odsúhlasené radou PK plemena Norik muránskeho typu, nadobúdajú účinnosť dňom schválenia Ministerstvom pôdohospodárstva SR.


17. Finančný poriadok Plemennej knihy plemena Norik muránskeho typu

Hospodárenie plemennej knihy sa riadi týmto finančným poriadkom, ktorý je nedeliteľnou súčasťou Štatútu PK plemena Norik muránskeho typu. Finančný poriadok (ďalej len FP) vydáva ZCHKS na základe ustanovenia čl. 15 štatútu plemennej knihy a zásad schválených valným zhromaždením ZCHKS.

17.1. Účelom FP je stanoviť jednotné, platné a kontrolovateľné pravidlá finančnej účasti členov PK na tvorbe zdrojov potrebných pre vedenie PK.

17.2. Predmet finančnej činnosti

Členovia PK sa zúčastňujú na tvorbe zdrojov formou poplatkov za vymedzené úkony spojené s vedením PK, menovite za:

a/ Vstupný zápis majiteľa koní do plemennej knihy

b/ Zápis a označenie žriebäťa

c/ Zápis kobyly do PK

d/ Zápis žrebca do plemennej knihy

e/ Licencia žrebca na príslušný rok

f/ Potvrdenie o pôvode koňa

g/ Výpis z plemennej knihy

h/ Pas koňa

17.3. Poplatky

Sadzobník poplatkov za jednotlivé úkony PK navrhuje a schvaľuje predstavenstvo ZCHKS. Príjmy podľa sadzobníka sú súčasťou rozpočtu ZCHKS a dávajú sa na vedomie valnému zhromaždeniu. Sadzobník vydáva alebo predkladá predstavenstvo ZCHKS na obdobie najmenej 1 roka, a je povinné oboznámiť s ním všetkých členov plemennej knihy. Schválený sadzobník pre dané obdobie tvorí nedeliteľnú súčasť FP.

17.4. Účtovanie poplatkov

Poplatky sa účtujú takto:

a/ na základe prihlášky do Zväzu;

b/ na mieste pracovníkovi, ktorý označuje žriebätá;

c/ na mieste pracovníkovi, ktorý zapisuje kobyly do PK;

d/ po licentácii žrebca a jeho zapísaní do PK formou platby za dobierku pri zaslaní dokumentácie;

e/ fakturáciou zväzom so splatnosťou k 1.2. príslušného roka;

f/ na dobierku;

g/ za uskutočnenie predvýberu žrebca, pričom predvýbery žrebcov prihlásených
do 80-dňového testu sa uskutočnia v období cca 3 mesiace pred zaradením do testu.

Fakturácia sa riadi všeobecne záväznými predpismi. Neplatenie faktúr má za následok spolu s opatreniami vyplývajúcimi zo všeobecne záväzných predpisov pozastavenie alebo zrušenie výberu žrebca. Platcami poplatkov sú majitelia koní.

17.5. Záverečné ustanovenia

FP vstupuje do platnosti dňom vyhláseným predstavenstvom ZCHKS.

Jednotlivé položky môžu byť vyhlasované postupne v súlade s prípravou nového systému PK a uplatnením príslušných ustanovení.

Ministerstvo pôdohospodárstva SR schválilo toto znenie štatútu plemennej knihy, a udelilo oprávnenie k zriadeniu a vedeniu plemennej knihy plemena Norik muránskeho typu.

V Bratislave dňa 16.01.2006


Vydal:

© Zväz chovateľov koní na Slovensku - družstvo, 2006

Moravecká 32

951 93 Topoľčianky

Slovenská republika

Tel: 00421 / 37 630 15 59

Fax: 00421 / 37 630 15 59

Web: www.horses.sk

E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Náklad: 50 kusov


Zostavili:

doc. Ing. Marko Halo, PhD., Ing. František Grácz, Ing. Vladimír Šmelko, MVDr. Viktor Tábiš, MVDr. Eduard Morvay , Ing. Peter Haluza


Technická spolupráca: Ing. Lenka Polyaková 

jazdecke

Reklamný prúžok

Prečítajte si

Reklamný prúžok

Recenzia

Reklamný prúžok
Main page Contacts Search Contacts Search