Požiadavky na premiestňovanie koni v rámci SR ako aj z iných členských štátov EU do SR v súvislosti s výskytom infekčnej anémie koní v niektorých členských štátoch EU
St6tna veterin6rna apotravinov6 spriva Slovenskej republiky (dalej len ,,SVPS SR")
zaznamenala vroku 2015 hk{senia oqfslcyte infekdnej andmie koni (d'alej len,,lAE") vniektorych
dlens\ich Str{toch EU. V Mad'arsku bolo hl6senlich 8 ohnisk, v Nemecku 1 ohnisko a v Rumunsku
zaznamen|v a}6 uL niekol'ko rokov v'-iskyt ohnisk tejto choroby.
Vzhl'adom na vySSie opfsany nepriaznivy vyvoj nSkazovej situ6cie a beruc do irvahy
skutodnost', Ze SR je krajinou bez qiskytu IAE, SVPS SR pristupila k doplneniu poZiadaviek na
premiestiovanie koni v ri{mci SR ako aj zinych dlenskych 5t6tov do SR nasledovne:
1. premiestfiovanie v rSmci SR Sportovych a dostihovych koni na jazdeckd preteky alebo do stredisk
na zhr omald'ovanie zv ierut
. riradny veteriniirny lekiir musf potvrdit'v sprievodnom doklade alebo v zdravotnom preukaze
alebo v identifikadnom doklade (pase) koia, Ze bolo vykonan6 serologick6 vy5etrenie na IAE
u v5ethich koni star5ich ako 2 roky, pridom vy5etrenie nesmie bf star5ie ako 6 mesiacov -
dStum serologickdho vy3etrenia musi byt zaznamenanli v sprievodnom doklade alebo v
zdravotnom preukaze alebo v identifikadnom doklade (pase) kof,a
2. premiestdovanie zinych dlenskych 5t6tov do SR Sportoqfch adostihoqfch koni na jazdeckf
preteky alebo do stredisk na zhromaLd'ovanie zvierat
r u v5etkych koni stariich ako 2 roky musi byf v identifikadnom doklade (pase) kof,a
deklarovand, Ze boli podroben6 serologick6mu vy5etreniu na IAE, pridom vy5etrenie nesmie
byt' star5ie ako 6 mesiacov - d6tum serologickdho ly5etrenia musi b1t zaznamenany v
identifikadnom doklade (pase) koia.
Ak budete premiestfiovat' kone do dlens[ich 5t6tov s v'-i'skytom IAE (napr. Mad'arsko,
Rumunsko), je d6leZit6 brat' do rivahy tuto nepriaznivfi nilkazovri situ6ciu.
V pripade zmeny epidemiologickej situScie v srivislosti s vlfskytom IAE v dlenskych St6toch
BU Vas budeme informovat'.

znak_svspŠtátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky zaznamenala v roku 2015 hlásenia o výskyte infekčnej anémie koní (ďalej len,,IAE") v niektorých členských štátoch EU. V Mad'arsku bolo hlásených 8 ohnísk, v Nemecku 1 ohnisko a v Rumunsku zaznamenávajú už niekol'ko rokov výskyt ohnísk tejto choroby.

Vzhl'adom na vyššie opísaný nepriaznivý vývoj situácie a berúc do úvahy skutočnost', že SR je krajinou bez výskytu IAE, SVPS SR pristúpila k doplneniu požiadaviek na premiestiovanie koni v rámci SR ako aj iných členských štátov do SR nasledovne:

1. premiestňovanie v rámci SR športových a dostihových koní na jazdecké preteky alebo do stredísk na zhromažďovanie zvierat:

  • úradný veterinárny lekár musí potvrdiť v sprievodnom doklade alebo v zdravotnom preukaze alebo v identifikačnom doklade (pase) koňa, že bolo vykonané sérologické vyšetrenie na IAE u všetkých koní starších ako 2 roky, pritom vyšetrenie nesmie byť staršie ako 6 mesiacov - dátum sérologického vyšetrenia musí byť zaznamenaný v sprievodnom doklade alebo v zdravotnom preukaze alebo v identifikačnom doklade (pase) koňa

 

2. premiestňovanie z iných členských štátov do SR športových a dostihových koní na jazdecké preteky alebo do stredísk na zhromažďovanie zvierat:

  •  u všetkých koní starších ako 2 roky musí byť v identifikačnom doklade (pase) koňa deklarované, že boli podrobené sérologickému vyšetreniu na IAE, pritom vyšetrenie nesmie byt' staršie ako 6 mesiacov - dátum sérologického vyšetrenia musi byť zaznamenaný v identifikadnom doklade (pase) koňa. 

 

Ak budete premiestňovať kone do členských štátov s výskytom IAE (napr. Mad'arsko,Rumunsko), je dôležité brať do úvahy túto nepriaznivú nákazovú situáciu. V prípade zmeny epidemiologickej situácie v súvislosti s výskytom IAE v členských štátoch EU Vás budeme informovat'.

 

Prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc., ústredný riaditeľ

 

jazdecke

Main page Contacts Search Contacts Search