Kalendár akcií ZCHKS

Plemenné žrebce 2023

Reklamný prúžok

Plemenné žrebce a ID

wpb.jpg
ZCHKS Výberové konania Vyhlásenie výberového konania na realizáciu odchovní mladých kobýl
Vyhlásenie výberového konania na realizáciu odchovní mladých kobýl PDF Tlačiť E-mail
Napísal ZCHKS   
Sobota, 27 Február 2010 04:34

Zväz chovateľov koní na Slovensku – družstvo vyhlasuje výberové konanie na zriadenie odchovní mladých kobyliek v zmysle Nariadenia vlády č. 264/2009, § 6, ods. 2, písmeno b/ kone „Genetické hodnotenie a testovanie úžitkových vlastností koní v odchovniach mladých kobýl“.

 1. Cieľ podpory: odchovom mladých kobýl plemien pre populáciu slovenského teplokrvníka, norika muránskeho typu a slovenského športového pony v rovnakých podmienkach sú minimalizované exogénne vplyvy pôsobiace na odchov kobýl u jednotlivých majiteľov. Koncentrácia vybraných kobýl zabezpečí každoročné hodnotenie populácie s následnou možnosťou vyhodnocovania otcov. Je predpoklad, že do plemenitby sa následne dostane väčšie množstvo plemenných kobýl slovenských chovateľov, čo nepriamo zabezpečí podporu chovateľov plemenných kobýl.

 2. Predmet plnenia: podporu možno poskytnúť chovateľom zvierat ako subvencovanú službu v zmysle § 6 Nariadenia č. 264/2009 b/ kone, ods. 1 „Genetické hodnotenie a testovanie úžitkových vlastností“. Testy budú vykonávané treťou stranou alebo jej menom s cieľom určenia genetickej hodnoty alebo úžitkovosti koní s výnimkou kontrol vykonávaných vlastníkom koní v zmysle platnej schémy formou subvencovanej služby do 70 % nákladov na jeden kŕmny deň, ktorý je stanovený:

1-ročné mladé kobyly – do 4,- €; 2-ročné mladé kobyly – do 5,- €; 3-ročné mladé kobyly – do 6,- €. Uvedenú sumu na základe zmluvy uhradí ZCHKS. Zvyšných 30 % uhradí majiteľ kobyly umiestnenej v teste.

 1. Miesto plnenia: Slovenská republika

 2. Doba plnenia: rok 2010

 3. Podmienky pre záujemcov o zriadenie odchovne:

Legislatívne podmienky

 1. je malým alebo stredným podnikom pôsobiacim v poľnohospodárskej výrobe podľa prílohy I nariadenia Komisie (ES) č. 364/2004 z 25. februára 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 70/ 2001 z 12. januára 2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy ES na štátnu pomoc malým a stredným podnikom, ktoré bolo zverejnené 28. 2. 2004 v Úradnom vestníku ES pod č. OJ L 63;

 2. je fyzickou alebo právnickou osobou oprávnenou na podnikanie v poľnohospodárskej výrobe (chovateľom hospodárskych zvierat), založenou podľa § 5 Zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní alebo § 12 a) Zákona č. 219/1991 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov, alebo § 56 a § 221 Obchodného zákonníka, alebo § 20 f) Občianskeho zákonníka, a ktorá pôsobí v oblasti výroby poľnohospodárskych výrobkov uvedených v prílohe č. I Zmluvy o ES;

 3. neoprávnene nepoužíva a nezadržiava prostriedky štátneho rozpočtu;

 4. nie je v likvidácii a na jeho majetok nebol vyhlásený konkurz, neprebieha konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie a návrh na vyhlásenie konkurzu nebol zamietnutý pre nedostatok majetku a nevedie sa proti nemu exekučné konanie;

 5. žiadna jeho blízka osoba nepodniká v obdobnom predmete činnosti a nie je s ním majetkovo a personálne prepojená, nemá nedoplatky na daniach a neoprávnene nepoužíva alebo nezadržiava prostriedky štátneho rozpočtu;

 6. neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu;

 7. nepoberá dotáciu na to isté podporné opatrenie z rozvojového programu poľnohospodárstva a rozvoja vidieka alebo z iných verejných zdrojov;

 8. predloží osvedčenie o pôvode koňa;

 9. predloží pas koňa s platnou vakcináciou;

 10. predloží potvrdenie o komisionálnom zaradení do odchovne, vydané UCHO.

 

Technické podmienky

Testačná stanica kobýl musí spĺňať nasledovné podmienky:

 • ustajňovacie priestory spĺňajúce podmienky správnej chovateľskej praxe, zabezpečujúce samostatné ustajnenie jednotlivých ročníkov;

 • pastva koní min. 0,75 ha / 1 VDJ a prísun vody na pastve;

 • zabezpečené jadrové, objemové krmivo a minerálne kŕmne prísady;

 • zabezpečená veterinárna starostlivosť.

 1. Výberové kritériá: testačné stanice budú vybraté komisionálne na základe výberového konania Výberovou komisiou MP SR (trojčlenná komisia so zástupcami ZCHKS a ŠVPS SR).

 2. Obsah ponuky: záujemca o prevádzkovanie odchovne mladých kobýl musí vyplniť tlačivo „Prihláška“, ktorá tvorí prílohu č. 1.

 3. Postup pri predkladaní ponuky: ponuka musí byť predložená v slovenskom jazyku písomne, originál. Ponuka musí byť najneskôr do 15. marca 2010 doručená osobne alebo doporučenou poštou na adresu Zväzu chovateľov koní na Slovensku – družstvo, Moravecká 32, 951 93 Topoľčianky.

V prípade doručenia ponuky poštou bude rozhodujúci dátum poštovej pečiatky na zásielke.

 1. Výber a hodnotenie ponúk: ponuky doručené po uzávierke (po 15. marci 2010) nebudú zaradené do hodnotenia. Vyhodnotenie ponúk zabezpečí Výberová komisia pre chov koní MP SR v zmysle Zákona o šľachtení a plemenitbe HZ, § 9, ods. 1, písmeno c/.

 2. Záverečné ustanovenie: ZCHKS si vyhradzuje právo výberové konanie zrušiť. Uchádzačom nevzniká nárok na náhradu škody v prípade podania neúspešnej ponuky.

 3. Kontakt: Zväz chovateľov koní na Slovensku – družstvo, Moravecká 32, 951 93 Topoľčianky; tel.: 037/630 15 59, e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Prílohy:

Formulár žiadosti o schválenie odchovne

Správna chovateľská prax

Návrh prevádzkového poriadku testačnej stanice kobýl

Návrh denného poriadku testačnej stanice kobýl

Posledná úprava Sobota, 27 Február 2010 04:59
 

jazdecke

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Main page Contacts Search Contacts Search